Viltforvaltning

Det er viltloven med forskrifter som definerer fylkeskommunens oppgaver og myndighet innen viltforvaltning.

Elg, foto Torbjørn Tandberg

Fylkeskommunens oppgaver

Fylkeskommunens oppgaver og myndighet er begrenset til det jaktbare viltet, med unntak av villrein. (Ikke jaktbart vilt, samt villrein forvaltes av fylkesmannen).

Fylkeskommunen skal arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.

Fylkeskommunen utøver myndighet bl.a. når det gjelder jakt og fangsttider. Det innebærer myndighet til å vedta endring av jakt- og fangsttider knyttet til jakt på artene elg, hjort, kanadagås, og stripegås. Også på noen andre avgrensede områder utøver fylkeskommunen myndighet.

Statlig tilskudd til vilttiltak

Hvert år bevilges det statlige midler som forvaltes av fylkeskommunen, omlag kr. 400.000,-.

Midlene skal bidra til et høstingsverdig overskudd av viltet. Frivillige organisasjoner, interkommunale organ, kommuner og enkeltpersoner kan søke om midler. Søknadsfrist for 2015 var 15. januar.

Forskrift om tilskudd til viltformål

 

Fylkeskommunalt viltfond

Fylkeskommunen disponerer noen midler på et fylkeskommunalt viltfond. Fondet kan brukes til ulike tiltak og prosjekter til viltformål.

Viltfondet kan også brukes til å dekke noe av kommunenes utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt, og tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond


Informasjon og søknadsskjema for statlige midler: 
Miljødirektoratet - Søknadssenter


Publisert 15. mai 2012, oppdatert 11. mars 2015.