Vann og vassdrag

Buskerud fylkeskommune skal bidra til godt vannmiljø i vannregion Vest-Viken som gir positive effekter på naturmangfold, bosettings- og næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv.

Vann og vassdrag

Våre vassdrag har gjennom historien betydd mye for vår samfunns- og næringsutvikling. Vassdragene har vært viktige ferdselsårer for mennesker, handelsvarer, til tømmerfløting, til kraftproduksjon til treforedlingsbedrifter, papirfabrikker og jernverk.

Vassdrag og kyst er grunnlaget for bosettingsmønster og utnytting av råstoffer. Vårt fylke byr på en reise gjennom et mangfold av landskap fra kyst til høyfjell, med et rikt biologisk mangfold og stor bruksverdi for våre innbyggere og besøkende.

Vann og vassdrag påvirkes stadig mer
Omfanget av aktiviteter som påvirker vassdrag og innsjøer øker. Inngrep og regulering, sur nedbør, miljøgifter, utslipp av næringsstoffer, fremmede arter og klimaendringer er alle faktorer som påvirker elver og innsjøer.

Bedre forvaltning av vannressursene
Målet med forvaltningen er å fortsatt ha godt vannmiljø og forhindre at vi forringer våre vannressurser gjennom målrettet arbeid.

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å gjennomføre EUs vanndirektiv gjennom vannforskriften (forskrift om rammer for vannforvaltningen). Myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå skal arbeide sammen med brukere og interessenter om en bedre forvaltning av vannressursene.

Regional plan for vannforvaltning
Buskerud fylkeskommune deltar i et regionalt plansamarbeid for henholdsvis vannregion Vest-Viken og vannregion Glomma. For vannregion Vest-Viken innehar fylkeskommunen plan- og prosessansvaret i kraft av å være vannregionmyndighet.

Regionale planer ble vedtatt i 2010 for Numedalslågen, Lierelva og deler av Ringerikes vassdrag som renner ut i Sørkedalsvassdraget. Planen skal bidra til å styre og samordne arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Planen er videre retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet hvor dette har en påvirkning på vannet.

Rullering av planen er igangsatt og i 2015 vil det foreligge plan for alt vann i Buskerud. 


Publisert 13. februar 2012, oppdatert 12. oktober 2015.