Innlandsfiskeforvaltning

Fylkeskommunen har forvaltningsansvar for høstbare innlandsfiskebestander i fylket.

Ørret

Et nasjonalt mål er at alle bestander skal være forvaltet økosystembasert og høstet bærekraftig, slik at artene opptrer i levedyktige bestander innenfor sitt naturlige utbredelsesområde. 

Prioriterte oppgaver i forvaltningen er:

  • Integrere forvaltningen av innlandsfisk i den helhetlige vannforvaltningen (jfr. Vanndirektivet).
  • Ivareta hensynet til lokale bestander og leveområder ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering, og i regional areal- og transportplanlegging.
  • Forvalte artene av innlandsfisk, som Innlandsfiskeforskriftens § 2 gir tillatelse til å fiske etter.
  • Behandle søknader om utsetting eller  flytting  av fisk.
  • Veilede grunneiere, foreninger og kommuner, samt levere miljødata til nasjonale databaser.

Artene som inngår i innlandsfiskeforvaltningen er, fra Innlandsfiskeforskriftens §2: abbor, bekkerøye, brasme, dvergmalle, gjedde, gullbust, gullfisk, gullvederbuk, harr, hork, hvitfinnet steinulke, kanadarøye, karpe, karuss, krøkle, lagesild, lake, laue, mort, regnbueørret, regnlaue, røye, sandkryper, sik, skrubbe, stam, steinsmett, suter, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørekyt og ørret.

Ansvar og oppgaver knyttet til villaks og andre truede arter forvaltes av Fylkesmannen.  

Søknader om utsetting av innlandsfisk sendes på e-post til postm...@bfk.no.
Søknadsskjema henter du her.

Lovverket:


Publisert 15. mai 2012, oppdatert 5. april 2017.