Klima og energi

Buskerud fylkeskommune ønsker å være en drivkraft i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser i regionen.

"Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen" – et samarbeid med Oslo og Akershus.

Globale klimaendringer er kanskje vår tids størst miljøutfordring. Buskerud ønsker å ta sin del av ansvaret for å redusere utslippene. Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen presenterer regionens klimautvikling, anbefaler regionale miljømål og presenterer tiltaksmuligheter, strategier og virkemidler, - med en tidshorisont fram til 2030.

Handlingsplanen har som mål å redusere utslipp av klimagasser i regionen med 50 % innen 2030. Dette er et ambisiøst mål - men innen rekkevidde – og krever en aktiv lokal, regional og statlig miljøpolitikk. Reduksjonen skal skje uten å øke elektrisitetsbruken ut over dagens nivå.

I tillegg til de viktigste utslippskildene i Buskerud; transport, stasjonær energibruk og avfallshåndtering,- inneholder planen kapitler om klimatilpasning og endret adferd/ holdninger.

Bærekraftig areal- og ressursbruk
Fylkeskommunen skal bidra til gode planer og prosesser for å sikre god samfunnsutvikling i fylket og fylkets kommuner.

Fylkeskommunen gjør dette gjennom å veilede kommunene i deres arbeid på klima- og miljøområdet og videre stimulere til stedsutvikling i et klima- og miljøperspektiv.

Samarbeid og nettverk
Det er nasjonal, regional og lokal enighet om å styrke arbeidet for å redusere klimagassutslippene. Det erkjennes i økende grad at denne utfordringen krever nye former for samarbeid mellom ulike aktører.

Fylkeskommunen ønsker å styrke og videreutvikle slike samarbeid og nettverk på miljøområdet. Gjennom slike samarbeid utnyttes nettverk og kompetanse for å initiere viktige prosesser og prosjekter for derved å skape synergieffekter og merverdi.


Publisert 16. mai 2012, oppdatert 9. juni 2015.