By- og stedsutvikling

Attraktive byer og steder er viktig for å sikre bosetting og næringsutvikling.

Omgivelsene bør være trivelige, trygge og tilgjengelige for alle og ha et variert tilbud. Gode møteplasser er også viktig. Stedets egen identitet og særpreg bør ligge til grunn og sammen med den lokale natur- og kulturarven brukes som ressurs i utviklingen av stedet. 

Fylkeskommunens visjon er et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst. I dette arbeidet har vi en egen satsing på stedsutvikling. Arbeidet sees i tett sammenheng med nærings- og kulturutvikling, kulturminner, folkehelse, samferdsel og utdanning.

Fylkeskommunen ønsker å være en sentral støttespiller i kommunenes arbeid med å se muligheter og oppnå gode resultater. Gjennom samtaler, nettverksmøter og prosjekter håper vi å bidra med kompetanse og motivasjon.

Erfaringer viser at de kommuner som lykkes best med stedsutvikling også har påtatt seg rollen som samfunnsutvikler. De har et helhetlig og langsiktig blikk på arbeidet og spiller på lag med egne innbyggere og lokalt næringsliv. Kommunene bør bruke politisk lederskap, være tydelige og slippe til lokalt engasjement.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 17. november 2015.