Bærekraft

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet Bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet. Rapporten belyser utviklingen i Buskerudsamfunnet basert på bærekraftsmålene som ble vedtatt i FN i 2015, og skal bidra til et bredt beslutningsgrunnlag i ulike planprosesser.

Økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større grad enn det vi trodde tidligere. Konseptet bærekraftig utvikling innebærer å tilpasse verdens utvikling på en måte som tar hensyn til den iboende tålegrensen til livet på jorda. Samtidig skal utviklingen skje på en måte som er rettferdig og løfter menneskeheten ut av fattigdom. Arbeidet vil kreve at man tar tre hensyn samtidig: miljø, økonomi, og sosiale forhold.

I Bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet legges det frem data og indikatorer for å kunne måle om samfunnsutviklingen er bærekraftig. Metoden er ny, og må utvikles videre i tiden som kommer.

På denne siden vil det komme mer informasjon om hvordan Buskerud fylkeskommunen vil arbeide med bærekraftig samfunnsutvikling.

Informasjon om Agenda 2030 og bærekraftsmålene
I 2015 ble en ny handlingsplan for bærekraftig utvikling vedtatt at samtlige land gjennom FN. Handlingsplanen heter Agenda 2030, og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030.

Agenda 2030 består av 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Det er vektet at de 17 målene er utelukkende integrert, og at de gjelder for alle land i verden – rike som fattige. For å oppfylle målene, er det viktig at alle bidrar -  også på regionalt og lokalt nivå. Bærekraftsrapport for Buskerud er del av fylkeskommunens arbeid med bærekraft.

Det må store endringer til for å sørge for at verdens mål om bærekraftig utvikling blir gjennomført innen år 2030. Bærekraftsmålene tar utgangspunkt i en helhetstankegang. Interaksjon mellom ulike fagmiljøer og sektorer må til for å klare å drive en samfunnsutvikling som ser ting i sammenheng. 

Du finner med informasjon om Agenda 2030 og bærekraftsmålene her

Du kan laste ned alle mål og delmål på norsk herPublisert 25. mai 2018, oppdatert 9. oktober 2018.