Søk om tilskudd

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig tilskudd til prosjekter og enkelttiltak av fylkesomfattende eller regional betydning.

Tiltakene skal være i samsvar med regional planstrategi og statlige føringer, og organiseres gjennom en rekke ulike støtteordninger.

Alle søknader om støtte fra Buskerud fylkeskommune skal sendes gjennom den nasjonale søknadsportalen regionalforvaltning.no. Hver søker (organisasjon) må ha en aktiv profil for å kunne søke.

Søknader som krever politisk behandling må være mottatt senest seks uker før de respektive møtene i Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring. Møtekalenderen finner du her.

Se aktuelle støtteordninger i Regionalforvaltning.no

 NB! «Bagatellmessig støtte»

Alle offentlige støttemidler gitt som bagatellmessig støtte (iht statsstøtteregelverket) krever en skriftlig egenerklæring fra støttemottaker for all bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i en løpende treårsperiode, samt annen offentlig støtte til det aktuelle prosjektet.

Før eventuelle tilsagn kan gis må støttegiver på forhånd ta stilling til om vilkårene for tildeling av bagatellmessig støtte er oppfylt, herunder også tidligere mottatt offentlig støtte. En signert egenerklæringen anbefales derfor sendt støttegiver sammen med søknaden, alternativt kan skjemaet sendes og signeres elektronisk via eDialog.

Link og informasjon finner du på skjemaet «Egenerklæring - bagatellmessig støtte»

 

Mer om bagatellmessig støtte


Publisert 1. juni 2016, oppdatert 6. mars 2018.