Regional omstilling

Det er for tiden tre kommuner i Buskerud som har omstillingsstatus.

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. Dette kan skyldes at hjørnesteinsbedrifter legges ned eller reduserer aktiviteten kraftig. Kommuner som har status som omstillingsområder, får overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunen over en periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid.

Det er for tiden tre kommuner i Buskerud som har omstillingsstatus. Det er Rollag, Ringerike og Hurum.

Rollag kommune fikk omstillingsstatus i 2011 pga. reduksjon/nedleggelse av Kongsberg Automotiv avdeling Rollag. Rollag går i sin andre treårige omstillingsperiode som de fikk etter en ekstern midtveisevaluering i 2014.

 

Ringerike kommune mistet en betydelig del industriarbeidsplasser bl.a. Follum papir fabrikk, og fikk omstillingsstatus i 2013. Ringerike har hatt sin eksterne midtveisevaluering i 2016 og fikk innvilget sin andre treårige omstillingsperiode i sommer. BFK forutsetter her at det kommer omstillingsmidler fra KMD i 2017 og fremover.

 

Hurum kommune fikk omstillingsstatus i 2014 pga. nedleggelse av Sødra Cells AS på Tofte. Det må gjennomføres midtveisevaluering av omstillingsarbeidet tidlig neste år.

Alle tre kommunene jobber systematisk med omstillingsarbeidet. Det er utarbeidet langsiktige omstillingsplaner og årlige handlingsplaner etter mal fra Innovasjon Norge. BFK bruker betydelige egne midler for å styrke omstillingsarbeid i kommunene, i tillegg til omstillingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Buskerud fylkeskommune prioriterer omstillingsarbeidet i alle tre kommuner. I tillegg til midler er det også tett oppfølging av omstillingskommunene. BFK deltar i alle tre omstillings-styrene som observatør.

Innovasjon Norge er nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. IN’s oppdragsrådgivere på området følger opp, gir råd og veiledning i omstillingsprosessen, og sitter som observatører i styret for omstillingsarbeidet i kommunene.
Publisert 16. november 2012, oppdatert 6. oktober 2016.