Reiseliv

Reiselivssatsingen i Buskerud er en integrert del av «Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling», med tilhørende handlingsprogrammer.

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er den overordnede planen for næringsutvikling i fylket i årene som kommer.

Buskerud er et av de største reiselivsfylkene i Norge, og føringene for utviklingen av reiselivet i Buskerud var «Regional Delplan for Reiselivet i Buskerud» frem til og med 2016. Planen var førende for satsningen for utvikling av og tilrettelegging for reiselivet i perioden, og har hatt en spesielt viktig rolle på felter der reiselivsnæringen og det offentlige har behov for å samarbeide. 

Det ble imidlertid vedtatt at reiselivsplanen ikke skulle videreføres utover planperioden, og at reiselivssatsingen fra og med 1. januar 2017 skal være en integrert del av «Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling».

Reiseliv er en av største og mest betydningsfulle næringene i Buskerud. Næringen har også etterhvert fått et betydelig fokus internasjonalt.

Reiselivsnæringen i Buskerud står for drøyt 4,66 milliarder i direkte produksjonsvirkninger i 2015.

De indirekte virkningene er beregnet til 2,10 milliarder i samme periode. Totalt var ca 10 500 personer sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turistenes forbruk i Buskerud i 2015.

Det som særpreger reiselivsnæringen er at den sysselsetter over hele fylket og at den ikke kan flagges ut. Det er med andre ord en næring som i all overskuelig fremtid vil kunne være med på å sikre verdiskapingen i fylket.

Økt verdiskaping er et nøkkelord når det gjelder fremtidens reiseliv både i Buskerud og på landsbasis, men bransjen er svært avhengig av generell positiv utvikling i norsk og internasjonal økonomi.


Feil opplysninger i Twitter-element!

Publisert 20. april 2012, oppdatert 3. juni 2019.