Fylkeskommunens rolle i landbrukspolitikken

En stor del av grunnlaget og virkemidlene for landbruks- og matpolitikken blir utformet gjennom den årlige jordbruksavtalen.

Fylkeskommunene er gitt mulighet til å påvirke politikkutformingen gjennom innspill i forbindelse med jordbruksoppgjøret. 

Rapporteringer

Fylkeskommunene skal rapportere på bruken av midlene til rekruttering, likestilling og kompetanseheving.

Rapportene inneholder hvordan fylkeskommunens arbeid ellers på landbruks- og matområdet har bidratt til å styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats. De viser også hvordan landbruksområdet er integrert i fylkeskommunens øvrige arbeid med samfunns- og næringsutvikling. 

Fjellregionsamarbeidet

Buskerud fylkeskommune er medlem av Fjellregionsamarbeidet, som er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge. Nettverket jobber for levende og livskraftige fjellbygder.

Gjennom Fjellregionsamarbeidet er det sendt uttalelser som vedrører landbruk.


Publisert 15. november 2012, oppdatert 14. mars 2018.