Landbruks- og matområdet

Landbruk og landbruksrelaterte næringer er viktig for sysselsetting og bosetting i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å støtte opp under og utvikle landbruket og dets betydning i fylket.

Ved iverksetting av forvaltningsreformen 01.01.2010 fikk fylkeskommunene medansvar for gjennomføring av landbrukspolitikken. Forvaltningsreformen ga fylkeskommunene nye oppgaver knyttet til politisk vektlegging av landbruk.

I juni 2011 vedtok Fylkestinget enstemmig en strategi for landbruks- og matområdet. Strategien omtaler hvilke utviklingstrekk, muligheter og utfordringer fylkeskommunen ser på landbruks- og matområdet. Videre skisserer strategien målsettinger, prioriterte satsingsområder og tiltak for arbeidet.

Landbruks- og matmeldingen «Velkommen til bords» er vedtatt i ettertid. Buskerud fylkeskommunes strategi ble i mars 2013 justert i tråd med denne, og Fylkesmannen i Buskeruds regionale Bygdeutviklingsprogram.


Publisert 20. april 2012, oppdatert 24. juni 2016.