Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling vedtatt

Buskerud fylkeskommune har i tett samarbeid med aktører som jobber med og tilrettelegger for næringsutvikling i Buskerud, utviklet en felles regional plan for perioden 2015-2020. Sammen får vi til nyskaping, samspill og globale vinnere i Buskerud.

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av næringslivet i Buskerud. Planen skal være førende og angi prioriteringer for arbeidet innenfor næringsutvikling i årene fremover. Næringslivet, virkemiddelaktører, kompetansetilbydere og offentlig sektor har i fellesskap utarbeidet planen. Partnerskap er valgt som modell for oppfølgingen av planen. Partnerstyret, bestående av viktige samfunnsaktører i Buskerud, bidrar med beslutninger som kommer hele Buskerudsamfunnet til gode. En kritisk suksessfaktor for å nå målene i planen er at alle aktørene, som i fellesskap eier planen, vil trekke i samme retning fremover.

Fra plan til handling

Organisasjonene i Partnerskapet bidrar med å omsette planen til handling. Det foreligger toårige handlingsprogram som verdiskapingsteamene bidrar med tiltak i. Handlingsplanen inneholder tiltak under planens fem tematiske områder som er Vertskapsattraktivitet, Kompetanse, Klynger og nettverk, Entreprenørskap og FoUI. Hvert tema inneholder delmål, satsingsområder og prioriterte handlinger. Handlingsplanen peker på hvilke aktører med tilhørende aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målene i planen. Gjeldende handlingsplan skal revideres i 2018, og gjelde for 2019-2020.

Medvirkning fra alle deler av fylket

Planprosessen som førte frem til vedtatt plan hadde stor grad av medvirkning fra alle deler av fylket. Det var et enstemmig Fylkesting som vedtok planen 16. desember 2014.

I flere av høringssvarene ble det gitt gode tilbakemeldinger til fylkeskommunen for hvordan ulike aktører i Buskerud fikk delta i utviklingen av dokumentet. Aktørene kunne følge utviklingen steg for steg i medvirkningsarenaene som ble arrangert i arbeidet med planprogrammet. Rådgiver i næringsenheten, Sissel Kleven, var prosjektleder for utarbeidelse av planen.

Fylkeskommunen er svært godt fornøyd med engasjementet og deltagelsen i prosessen og retter en takk til alle de som bidro og satte sitt preg på innholdet.

 


Publisert 28. september 2017, oppdatert 28. september 2017.