Handlingsplan for 2016 er vedtatt

4. februar 2016 vedtok fylkestinget den første handlingsplanen som skal følge opp Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud (2015-2020).

Partnerskap er valgt som styringsform 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling ble vedtatt av Fylkestinget 10.12.2014. I Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er partnerskap valgt som styringsform i oppfølging av planen. Partnerskapet består av 11 aktører (se egen side om organsiering), som sammen har utarbeidet den første handlingsplanen for oppfølging av planen.

Partnerskapet skal i fellesskap mobilisere til strategiske satsinger som fremmer verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Arbeidet vil skje gjennom en samordning av virkemidler, kompetanse og nettverksressurser.

Verdiskapingsteam

Handlingsplanen skal følges opp av verdiskapingsteam. Det etableres verdiskapingsteam for hvert av delmålene i planen; Vertskapsattraktivitet – Kompetanse – Entreprenørskap – Klynger og nettverk – FoU og innovasjon – Påvirkningsstrategi for samferdsel. Verdiskapingsteamene skal følge opp de vedtatte tiltakene for 2016 og foreslå nye tiltak for perioden 2017 t.o.m. 2018.

Handlingsplaner hvert andre år fra 2017

Det blir 2-årige handlingsplaner fra og med 2017. Handlingsplanen for 2017 til og med 2018 legges frem til politisk behandling mot slutten av 2016. Partnerskapet (representert ved Partnerstyret) er strategisk styringsgruppe for oppfølging av handlingsplan.  


Publisert 4. november 2015, oppdatert 21. januar 2019.