Prosjekt Livslang Læring (LLL)

Med Livslang Læring menes alle former for læring, gjennom hele livet, innenfor og utenfor utdanningssystemet.

I Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport om Livslang Læring (2007) heter det:
"Den enkeltes læring skal få så gode vilkår at den vil fortsette fra barne- og ungdomsårene over i voksen alder og videre inn i alderdommen, på alle arenaer der den enkelte er. Livslang Læring er viktig for den enkeltes personlige utvikling, for utvikling av demokrati og samfunnsliv og for å sikre verdiskapningen i arbeidslivet."

Forankring i planverket
I regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 er "læring hele livet" satt opp som ett av flere satsingsområder med sikte på å utvikle en egen regional delplan. I planstrategien sies dette kortfattet slik: "Det handler og om å skape ein læringskultur basert på kompetanse og motivasjon for utdanning med utgangspunkt i lokale utfordringar."

I behandlingen av Handlingsprogrammet 2010-2013 signaliserte fylkestinget at det ønsket å iverksette det foreslåtte hovedprosjektet for Livslang Læring med 5 anbefalte delprosjekter: årlig arena, en dør inn, basiskompetanse, fleksibel opplæring og strategisk samarbeid læring-næring.
Prosjektet er legitimert gjennom vedtatt planstrategi og fylkestingets tidsramme for 2010-2013. Det er forutsatt at eksisterende strukturer for opplæring og samarbeid mellom aktørene benyttes, videreutvikles og effektiviseres. Med aktører i denne sammenhengen menes fylkeskommunen, kommunene gjennom regionrådene, NAV, NHO, LO, høgskolene, VOFO og VOX. Fylkestinget forventer at fylkeskommunens egne aktører skal være sentrale i dette arbeidet. Erfaringene skal brukes til å utvikle en permanent struktur for arbeidet med Livslang Læring i Buskerud, forankret i regional delplan.

Prosjektets visjon
I Stortingsmelding 44 (2008-2009) Utdanningslinja, er fylkeskommunens oppgaver blant annet beskrevet slik:
"I de siste årene har fylkeskommunens rolle blitt utviklet fra myndighetsutøver til en aktiv partner i regional utvikling. Fylkeskommunen har fått et klarere definert ansvar for å etablere møteplasser, lede regionale partnerskap, sette dagsordenen og identifisere problemstillinger som er knyttet til regional utvikling. Dette innebærer at fylkeskommunen har en viktig rolle og ansvar i arbeidet for å dekke både den enkeltes og arbeidslivets framtidige kompetansebehov". Livslang Læring.

Med bakgrunn i regional planstrategi for Buskerud 1.3.2 Læring heile livet, Stortingsmelding 44 og fylkestingets vedtak, legges følgende visjon til grunn for arbeidet med prosjekt Livslang Læring:

  • Gjennom konkret drift og videreutvikling av opplæringsprosjekter på alle nivåer er det skapt kultur for læring hele livet. Dette betyr gode arenaer, trygghet og åpenhet for samarbeide og læring i alle fylkets regioner.
  • Det er dokumentert resultater som viser at læring er kostnadseffektive tiltak i et livsløpsperspektiv
  • Den formelle kompetansen i befolkningen i Buskerud er hevet på alle nivåer
  • Basiskompetanse gis i nært samarbeid med kommunene og baseres på mestring og fleksibel opplæring. Det er funnet gode metoder for å møte og finne fram til unge og voksne med behov for basiskompetanse og motivere for slik opplæring.
  • Opplæring i bedrift gis med den kvalitet og fleksibilitet som er i tråd med bedriftens eget behov.


Prosjektet startet høsten 2010 og prosjektets aktører og aktiviteter kan følges på bloggen Livslang læring i Buskerud.


Publisert 20. april 2012, oppdatert 1. juni 2016.