Hva er næringsutvikling?

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innebærer et strategisk ansvar innenfor næringsutvikling og økt innovasjon.

Buskerud fylkeskommune ivaretar denne rollen innenfor to hovedområder:

Tilrettelegging

Tilrettelegging som skal bidra til å styrke bedrifter og næringsmiljøer. På dette feltet jobber Buskerud fylkeskommune bl.a. gjennom utarbeiding og iverksetting av strategier og planer (f.eks. Regional delplan reiseliv; FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud) samt annet bredt samarbeid med aktører innenfor næringsutvikling i Buskerud.

Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid mellom aktørene og bidrar aktivt til å etablere og styrke arenaer og nettverk for samhandling.

Direkte støtte til enkeltbedrifter

Det andre hovedområdet for næringsutvikling er direkte støtte til enkeltbedrifter. Eksisterende og nye bedrifter kan få støtte fra bl.a. Innovasjon Norge i form av tilskudd, lån og veiledning til ulike typer prosjekter og tiltak i bedriften.

Andre aktører som kan støtte/veilede enkeltbedrifter i Buskerud er bl.a. SIVA – Selskapet for industrivekst og innovasjons- og utviklingsselskaper som næringshagene, Papirbredden Innovasjon, Kongsberg Innovasjon og Driv Inkubator.

Fylkeskommunens rolle innenfor regional næringsutvikling er de siste årene styrket gjennom fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge og etableringen av regionale forskingsfond, der Buskerud samarbeider med tre andre fylker i "Oslofjordfondet".

Regional omstilling

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. Dette kan skyldes at hjørnesteinsbedrifter legges ned eller reduserer aktiviteten kraftig.

Kommuner som har status som omstillingsområder, får overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunen over en periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til Regional Omstilling og nyskapingsarbeid.

 


Publisert 15. november 2012, oppdatert 3. juni 2019.