Nyskaping

Fylkeskommunens rolle som ledende regional utviklingsaktør omfatter blant annet et strategisk ansvar for næringsutvikling.

Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid mellom andre aktører på feltet og bidrar aktivt til å styrke arenaer og nettverk for samhandling. I dette arbeidet samarbeider fylkeskommunen med Høgskolen i Sør-Øst Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, organisasjoner i næringslivet, Fylkesmannen i Buskerud, kommunene i Buskerud og regionrådene.

Direkte støtte til eksisterende og nye bedrifter i form av tilskudd, lån og veiledning ivaretas i hovedsak av Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold.

Fylkeskommunen har bidratt til å skape miljø for næringsutvikling og verdiskaping gjennom å gi støtte til etablering og vedlikehold av en infrastruktur for nyskaping og innovasjon. Det er etablert ulike typer innovasjons- og nyskapingsmiljø i alle deler av fylket. Det er etablert tre næringshager i Buskerud sammen med SIVA; Hallingdal Næringshage, Næringhagen i Buskerud, samt Numedal Næringhage. Formålet med næringshagene er å skape et kompetansemiljø for små og mellomstore bedrifter, samt legge til rette for bedrifter og nyetablerere gjennom et tilbud om fellestjenester og kontorlokaler.

Det er også etablert to innovasjonsselskaper; Papirbredden Innovasjon og Kongsberg Innovasjon.

I Buskerud er det nå tre inkubatorer som får støtte fra det nasjonale inkubatorprogrammet:: Driv Inkubator, Pan Innovasjon, Kongsberg Innovasjon. Inkubatorene har som formål å utvikle bedrifter som har en unik idé eller oppfinnelse, med potensial til å vokse.


Publisert 16. november 2012, oppdatert 3. juni 2019.