FORREGION Buskerud

Forskningsrådets nye program Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) skal stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, for å legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

Den nasjonale målsetningen for FORREGION er å:

  • Øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon 
  • Styrke forsknings- og utdanningsmiljøene som relevante og dyktige samarbeidspartnere for næringslivet
  • Styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet og fylkeskommunene

Programmet skal bidra til omstillingsdyktige regioner ved å styrke næringsmiljøene og gi dem bedre tilgang til relevant kompetanse i forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

Arbeidet for å nå målene er organisert i tre pilarer:

  1. Mobiliseringsprosjekter, der fylkeskommunene og Forskningsrådet samarbeider om mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon
  2. Kapasitetsløft, der FoU-institusjoner samarbeider med næringslivet og fylkeskommunene for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet
  3. Kunnskap og dialog, der Forskningsrådet og regionale utviklingsaktører utvikler den strategiske dialogen om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

 

Mobiliseringsprosjekt Buskerud 2017 - 2019

Det er per i dag noen få store «lokomotiver» i Buskeruds næringsliv som står for det meste av FoU drevet innovasjon i Buskerud. Norge er i omstilling, og det er viktig for Buskerud å jobbe med kompetanseheving og næringsutvikling utover de store industriene. Det er behov for flere sterke næringer som ønsker å jobbe med FoU basert innovasjon og vekst. Buskerud fylkeskommune skal gjennom mobiliseringsprosjektet bidra til økt samhandling og mobilisering for forskningsbasert innovasjon, særlig i små og mellomstore bedrifter innenfor teknologi, helse og velferdsteknologi, reiseliv og opplevelsesnæring og miljø og energi.

Det er et mål at flere bedrifter skal ta del i SkatteFUNN, det regionale innovasjonsprogrammet i tillegg til Forskningsrådets nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. 

Virkemidler i mobiliseringsprosjektet
BFK vil i hovedsak benytte tre ulike virkemidler for å mobilisere næringslivet til forskningsdrevet innovasjon.

Kompetansemegling - både i enkeltbedrifter, gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemeglere diskuterer prosjektidéer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker. Kompetansemeglerne kan også arrangere møter der bedrifter og forskere diskuterer muligheter og idéer. Kompetansemegling mobiliserer til regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter.

Det er engasjert kompetansemeglere innenfor hvert av satsingsområdene

Helse og velferdsteknologi: Bent Håkon Lauritzen. telefon 91 84 41 64.

Reiseliv: Solveig Svardal, telefon 90 18 05 94 og Gunn Kristin Leikvoll, telefon 47 65 46 40, Telemarksforsking

Miljø og energi: Harald Østerberg, telefon 99 25 68 78.

Teknologi: Per Olve Tobiassen, telefon 95 94 56 56.

Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglerne organiserer møtene, som har som mål at deltagerne kommer fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller satsing.

Ta kontakt med kompetansemegler om du har innspill til aktuelle nettverksmøter.

Forprosjektmidler er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet, for å bygge relasjoner mellom bedrifter og forskningsmiljøer.

Forprosjekt bør være forberedende til deltagelse i andre ordninger; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er Bfks kompetansemeglerne som skal mobilisere til forprosjektsøknader.

Forprosjektmidler har løpende søknadsfrist og søkes gjennom forskningsrådets nettsider fra mai 2019. 

Mal Prosjektbeskrivelse for forprosjekt FORREGION.docx

Mal for Cv.docx

Egenerklæring om økonomisk soliditet.pdf 

Prosjektleder for Buskerud Mobiliseringsprosjekt 2017-2019: 

Trine Magnus, telefon  92 43 72 50


Publisert 8. mars 2017, oppdatert 24. mai 2019.