Forskning, utvikling og innovasjon

FoU og innovasjon er sentrale faktorer for å styrke nærings- og tjenesteutvikling, verdiskaping og attraktivitet i fylket.

Evne til å tenke og handle på nye måter er avgjørende for å møte utfordringer og skape verdier i næringsliv og offentlig sektor. Buskerud fylkeskommune gir derfor høy prioritet til satsinger innenfor forskning og utvikling (FoU) og innovasjonstiltak. 

Med dette som bakgrunn har Buskerud fylkeskommune, i bredt samarbeid med næringsliv og offentlig sektor i fylket, utarbeidet FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015. Strategien peker ut fire satsingsområder for FoU og innovasjon i Buskerud de nærmeste årene: reiseliv og opplevelsesnæringer, helse/omsorg, energi og miljø, systems engineering (teknologi). Strategien skal rulleres i løpet av 2016.

Viktige verktøy innen dette området er blant annet Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud, ulike nasjonale satsinger og programmer i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA (bl.a. VRI Buskerud, NCE, ARENA) og det regionale forskingsfondet "Oslofjordfondet". 


Publisert 15. november 2012, oppdatert 3. juni 2019.