Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer gir oversikt over kulturminnebestanden i kommunen, og er et nyttig verktøy i kommunal planlegging.

For å skape en større forutsigbarhet for utbyggere og planleggere er det viktig at kulturminnebestanden i kommunen er kjent – helst før man starter planlegging av tiltak. Det er kostbart og tidkrevende å planlegge ny arealbruk, for siden å oppdage at planene ikke er realiserbare på grunn av hensynet til kulturminner og kulturmiljøer.

Fylkeskommunen anbefaler derfor at kommunene utarbeider kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer da dette er et viktig verktøy som bidrar til økt forutsigbarhet i kommunal planlegging.

Det finnes mange kulturminner som ikke er fredet etter loven, men som en bør ta vare på. Disse bør identifiseres og verdivurderes gjennom en kulturminneplan, slik at en kan ta hensyn til dem i plan- og byggesaker.  

Viktig arbeidsverktøy som bidrar til økt forutsigbarhet

For å bidra til økt kunnskap om steders historikk og bevarte kulturminner er det viktig at et representativt utvalg kulturminner er kjent og tilrettelagt for besøk. Dette er både grunnlag for opplevelser hos lokalbefolkningen, samt en del av et næringsgrunnlag hos reiselivsnæringen. Kulturminner og kulturverdier i seg selv er ofte ikke-kommersielle. Spennende attraksjoner knyttet til lokalhistorien i området kan generere økt besøk til steder og bidra til økt omsetning i reiselivsbedriftene.

Planarbeidetet skal resultere i et godt arbeidsverktøy for kommunen. Denne skal fremfor alt gi kommunen en økt forutsigbarhet i sin langsiktige arealplanlegging. Utarbeidelse av en slik plan er også et konkret bidrag til en bærekraftig utvikling der kultur- og naturressurser blir premissgivere for samfunnsplanlegging og arealutnyttelse.

Ved å lage en kommunedelplan for kulturminner oppnås blant annet følgende:

  • Oversikt over kulturminner i kommunen. Kjente automatisk fredete kulturminner (arkeologiske kulturminner) kontrollregistreres og måles inn på kart (Askeladden). Det utarbeides også en bevaringsliste for verneverdige bygninger i kommunen. I tillegg velges det ut verneverdige kulturmiljøer, det vil si områder hvor enkeltminner inngår i en større helhet eller sammenheng.
  • Økt forutsigbarhet for planleggere og utbyggere.
  • Grunnlagsdokument for planlegging av skilting, skjøtsel og formidling av utvalgte kulturminner i samarbeid med kommune, frivillige organisasjoner og skoler.
  • Grunnlagsdokument for tilrettelegging av kulturminner til bruk innenfor reiselivsnæringen.

Buskerud fylkeskommune bidrar med støtte til planarbeid

Buskerud fylkeskommune oppfordrer kommunene til å lage kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fylkeskommunen kan bidra med noe økonomisk tilskudd og med faglige innspill underveis i planprosessen. Ta kontakt med fagenhet for kulturminnevern for mer informasjon.

Riksantikvaren har også en økonomisk støtteordning for kommuner som ønsker å gjøre kulturminneregistreringer som del av et arbeid med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Se Riksantikvaren sine nettsider for mer informasjon om deres KIK-satsing.

Det pågår arbeid med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i flere av kommunene i Buskerud, blant annet i Modum kommune. Fagrapporten for arkeologiske kulturminner i Modum kommune ble ferdigstilt i 2015 og er elektronisk tilgjengelig.


Publisert 30. oktober 2012, oppdatert 18. mars 2019.