Planprosessen og avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner - arkeologisk oppdragsvirksomhet

Hvert år registreres arkeologiske kulturminner i Buskerud. Dette gjøres i all hovedsak som del av planarbeid som igangsettes av private tiltakshavere eller kommunene.

I hht kulturminnelovens §9 – den såkalte undersøkelsesplikten - skal forholdet til arkeologiske kulturminner avklares som ledd i planprosessen. Det ansvarlige forvaltningsorgan "plikter å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner". Dette innebærer i praksis at fylkeskommunen registrerer kulturminner i forbindelse med reguleringsplanarbeid. Dette arbeidet bekostes av tiltakshaver. Dersom det er funn av kulturminner i et planområde deltar kulturminneforvaltningen i en dialog med kommune og tiltakshaver om hvordan kulturminnene best kan ivaretas – eventuelt om noen kulturminner kan søkes frigitt.

Utviklingsavdelingen ansetter hvert år mellom 8 og 16 feltarkeologer i feltsesongen fra mai til oktober. Feltsesongen begrenses av når man kan forvente bar og frostfri mark. Kommunene har anledning til å melde inn på forhånd hvilke planer og områder de ønsker å få registrert i løpet av sesongen og Utviklingsavdelingen ansetter feltarkeologer basert på etterspørselen.

Når det varsles oppstart av regulering av et planområde gjør Utviklingsavdelingen arkivundersøkelser og informerer om kjente kulturminner i og rundt planområdet. Det settes opp et budsjett med forventet tidsbruk og pris for søk og registrering etter automatisk fredete kulturminner i området dersom dette anses som nødvendig.  Dersom registreringen krever maskinell søkesjakting spesifiserses antall timer maskinbruk som vil kreves. Anslaget inkluderer kun tidsbruk til registrering, ikke gjenfylling av sjakter og tilbakeføring. Det er tiltakshavers ansvar å stille tilfredstillende maskin med fører.  Gravemaskinen skal være beltegående, over 15 tonn og ha vridbar skuff med flatt skjær. Tidsbruken beregnes ut fra disse spesifikasjonene.

Det budsjetteres også med naturvitenskaplige prøver for å datere eventuelle strukturer som ikke lar seg tidfeste skjønnsmessig. Dersom kostnaden overstiger kroner 50.000,- blir det stilt krav om forskuddinnbetaling av 50%  av budsjett før registreringen kan påbegynnes.  Det er kun kostnader til medgått tid som faktureres og eventuelle ubrukte midler tilbakebetales.

Det opereres med timesats for registreringsarbeidet. Denne inkluderer alle utgifter til feltarbeidet og utførelsen av rapport fra arbeidet. De vesentligste utgiftene er:

  • Lønn og sosiale utgifter
  • Overnatting, kost og reise etter gjeldene reiseregulativ
  • Innmålingsutstyr og tilhørende programvare og lisenser

Registreringsarbeidet er fritatt for merverdiavgift så lenge fylkeskommunen gjennomfører registreringen.

På varselstadiet er det opp til tiltakshaver å akseptere kostnaden til registreringen og gi skriftlig tilbakemelding til Utviklingsavdelingen, gjerne med forslag til når registreringen skal finne sted. Tiltakshaver må også sørge for tiltrede til de eiendommer registreringen omfatter, og i tilfeller der det kreves maskinell søkesjakting: Kabelpåvisning samt å avklare eventuell erstatningsspørsmål med driver og grunneier der denne er en annen er tiltakshaver.

Det er ingen registreringsplikt på varselstadiet i henhold til kulturminneloven, men mange kommuner krever at denne og andre typer utredninger og registreringer skal være utført før planen kan legges ut til offentlig ettersyn.

Dersom tiltakshaver ønsker å vente med kulturminneregistreringen til planen er lagt ut til offentlig ettersyn kan dette vesentlig forsinke fremdriften mot vedtak og godkjenning av planen. Når planen legges ut til offentlig ettersyn er det kommunen som tar over formell status som tiltakshaver. Utviklingsavdelingen har da 3 måneder høringsfrist med mulighet til en måneds forlengelse. Dette forutsetter imidlertid at registreringen kan gjennomføres umiddelbart og at alle krav til tiltakshaver oppfylles tilsvarende. Dersom planen legges ut til høring i vinterhalvåret begynner ikke fristen å løpe før barmarksesongen. I praksis vil det si at en plan som legges ut til høring i desember automatisk har frist til august neste år. Videre gjelder samarbeidsplikten i offentlig sektor og det er kommunens ansvar å gi fylkeskommunen tilstrekkelig høringsfrist. Det må også påregnes tid til eventuell dispensasjonsbehandling dersom det påvises automatisk fredete kulturminner i planområdet som ikke kan sikres langsiktig vern.


Publisert 30. oktober 2012, oppdatert 31. januar 2013.