Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

41 utvalgte kulturlandskap i jordbruket er valgt ut som et fellesprosjekt mellom landbruks- ogmiljøforvaltningen.

Halfdanshaugen på Steinsletta i Hole kommune – en del av et kulturlandskap av nasjonal verdi
Halfdanshaugen på Steinsletta i Hole kommune – en del av et kulturlandskap av nasjonal verdi, foto Turid Kolstadløkken.

Landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen har, gjennom prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, valgt ut 41 viktige kulturlandskap i Norge. Steinsletta i Hole kommune og Leveld i Ål er valgt ut blant disse kulturlandskapene.

Steinssletta

Steinssletta i Hole og Ringerike har hatt kontinuerlig jordbruksdrift i 4000 år. De fleste av gårdene er kjent i skriftlige kilder fra 1300-tallet. Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjord steinsletta til et verdifullt kulturlandskap. De kulturhistoriske verdiene er delt knyttet til overordna eiendomsstruktur, delt til enkeltelementer i form av forhistoriske kulturminner, tun og bygninger.

Leveld

Leveld i Ål er en bygd med tun på rekke i dalsida. Bygda har en godt bevart struktur med teigdelt innmark, steingjerder og rydningsrøyser. Et av særprega til Leveld er at beitemarkene er sammenhengende fra bygda til heimstølene. Dei smale teigene strekker seg fra dalbotnen og oppover til utmarka, fra ca. 700-950 moh. Jordbrukslandskapet i Leveld er en god representant for fjellbygdene i Buskerud og forteller en viktig del av jordbrukshistorien i fylket.om kulturlandskap

Samarbeid om kulturlandskap

Disse ulike landskapene viser samspillet mellom menneskenes høsting og bruk av naturen gjennom generasjoner og de miljøverdier som har utviklet seg som følge av dette. Som følge av slik ressursbruk gjennom lang tid har det blitt satt fysiske spor i landskapet som veifar, steinmurer og bygninger og ikke minst har det oppstått særegne og svært artsrike naturtyper der vi kan oppleveet stort mangfold av plante- og dyrearter.

Å stanse tap av biologisk mangfold innebærer blant annet å ta vare på slike jordbrukslandskap. Områdene inneholder både kulturhistoriske og biologiske verdier og er en kilde til kunnskap og opplevelse av vår felles natur- og kulturarv.

Regional forvaltningen og kommunene samarbeider med grunneiere og brukere om å lage gode planer for forvaltning, skjøtsel og vedlikehold av natur- og kulturverdiene i områdene. I et spleiselag har de to departementene avsatt spesielle tilskudd til denne driften, forankret i frivillige avtaler mellom grunneiere/brukere og staten. Dette skal sikre en god og langsiktig forvaltning av verdiene som ble skapt av våre forfedre, til glede og nytte for både dagens og kommende generasjoner.


Publisert 23. oktober 2012, oppdatert 18. mars 2019.