Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Buskerud fylkeskommune utarbeider en oversikt over kulturhistoriske landskap med nasjonal interesse (KULA-registeret). På denne siden vil du finne relevant informasjon om prosjektet.

Riksantikvaren har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å etablere et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret). Dette vil bli et verktøy for kommunene, slik at viktige landskapsverdier blir ivaretatt i arealplanleggingen.

Formålet med registeret

Landskap er en helhet av naturgitte og menneskeskapte forhold, og samspillet mellom disse. Utviklingen i bosetting, arealbruk og ressursbruk fra eldre tider og fram til i dag har preget og endret landskapet. For å forstå og forvalte de kulturhistoriske verdiene i landskapet på best mulig måte, må vi se de ulike dimensjonene i landskapet i sammenheng.

Registeret vil klargjøre hvilke landskap det knytter seg nasjonale kulturhistoriske interesser til, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy som kan brukes i utviklingen av landskapene. Registeret vil inngå i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.

Målet er at kommunene skal forvalte landskapene gjennom bruk av egne virkemidler, først og fremst gjennom plan- og bygningsloven. Registeret vil også være et verktøy for andre statlige myndigheter i forbindelse med planlegging av tiltak.

Det er en målsetting at endringer i KULA-områdene skal skje bevisst og på en slik måte at karaktertrekkene som særpreger landskapet og gir det kulturhistorisk verdi, opprettholdes og styrkes. Fortsatt jordbruksdrift er avgjørende for ivaretakelsen av jordbrukslandskapets karakter.

Utvelgelse av landskap i Buskerud

Prosjektet omfatter landskap i rurale områder, primært tilknyttet jordbruk, skogbruk og utmarksressurser. Jordbrukslandskapet vil bli særlig vektlagt, men også andre landskap enn rene jordbrukslandskap inngår.

Utvelgelsen av landskap vil i hovedsak bygge på eksisterende kunnskap og landskapsregistreringer som utarbeidet, blant annet Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud, rapport fra 1999 utarbeidet av Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune. Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017) vil også bli benyttet som et kunnskapsgrunnlag i prosjektet.

Følgende landskap utredes i prosjektet:

 • Hemsedal: Joleim-Grøte
 • Hol: Rallarvegen og Bergensbanen
 • Hole og Ringerike: Steinssletta-Norderhov
 • Hol og Nore og Uvdal: Dagali-Seterdalen og Dyregravshalle
 • Modum: Blaafarveværket med Gruveåsen og Skuterudflata
 • Nore og Uvdal: Smådøldalen
 • Nore og Uvdal: Uvdal kirkebygd
 • Kongsberg: Gruve- og løkkelandskap
 • Krødsherad: Søndre del av Krøderen
 • Nes og Flå: Vassfaret
 • Rollag: Rollag kirkebygd
 • Sigdal: Eggedal kirkebygd
 • Øvre Eiker: Aker-Smørgrav-Berg
 • Ål: Leveld
 • Ål: Trettestølane og Nystølane med flere

Andre landskap kan bli aktuelle på bakgrunn av innspill. Det er foreløpig ikke foretatt endelig avgrensning av landskapene. Buskerud fylkeskommune ønsker dialog med de aktuelle kommunene om avgrensning av landskapene og hvordan de best bør forvaltes. Riksantikvaren vil sende det endelige forslaget på høring, men fylkeskommunen ønsker innspill før høringsutkastet ferdigstilles.

Åpent informasjonsmøte 12. juni 2018

Riksantikvaren og Buskerud fylkeskommune arrangerte et åpent informasjonsmøte om prosjektet 12. juni, kl. 10:00-12:00 på Buskerud bygningsvernsenter (Lågdalsmuseet, Tillischbakken 8-10) i Kongsberg.

Møtet var åpent for alle. Det ble informert om prosjektet og de ulike landskapene. Det var også anledning til å stille spørsmål og gi innspill til prosjektet. Det er også mulig å sende skriftlige innspill til fylkeskommunen på e-post.

Fylkeskommunen arrangerer møter/befaring høsten 2018

Buskerud fylkeskommune inviterte til møter/befaringer i de aktuelle landskapene høsten 2018:

 • 19.09.2018: Leveld, Trettestølane og Nystølane i Ål
 • 20.09.2018: Joleim-Grøte i Hemsedal og Søndre del av Krøderen i Krødsherad
 • 24.09.2018: Blaafarveværket med Gruveåsen og Skuterudflata i Modum og Eggedal kirkebygd i Sigdal
 • 26.09.2018: Gruve- og løkkelandskapet i Kongsberg og Rollag kirkebygd i Rollag
 • 27.09.2018: Steinssletta-Norderhov i Hole og Ringerike, og Aker-Smørgrav-Berg i Øvre Eiker
 • 11.10.2018: Dagali-Seterdalen og Dyregravshalle i Hol og Nore og Uvdal, og Rallarvegen og Bergensbanen i Hol
 • 12.10.2018: Smådøldalen og Uvdal kirkebygd i Nore og Uvdal
 • Vassfaret i Nes og Flå ble befart i 2017 

Datoene er satt på bakgurnn av innspill. Ta kontakt med Jørn Jensen i fylkeskommunen vedrørende deltagelse, eller dersom det er spørsmål og innspill til prosjektet. 


Publisert 22. mai 2018, oppdatert 10. januar 2019.