Fredete bygninger og anlegg

Fredning er det sterkeste virkemiddel vi har for vern av kulturminner og brukes for å sikre varig vern av kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal verdi.

Zacherhusene i Kongsberg ble vedtaksfredet i 1987, foto Turid Kolstadløkken

Omlag 5700 bygninger i Norge er fredet etter kulturminneloven. Dette tilsvarer omkring 0,15 prosent av den samlede bygningsmassen i Norge. De fredete kulturminnene i Norge er registrert i databasene Askeladden og Kulturminnesøk.

Hvorfor frede kulturminner?

Målet med fredningsarbeidet er å sikre varig vern for et tverrsnitt av kulturminner fra hele landet. Ved fredning skal disse verdiene sikres for framtiden. De fredete kulturminnene skal representere forskjellige etniske og sosiale grupper, tidsepoker, næringsveier og virksomheter.

Riksantikvaren har utarbeidet en fredningsstrategi for framtidige fredninger i Norge. Fredningsstrategien har valgt ut ti prioriterte tema som skal legges til grunn for arbeidet med fredninger de kommende årene.

Fredning er det sterkeste virkemiddelet vi har for vern av kulturminner. Ofte er det fylkeskommunene som tar initiativ til og forbereder fredningssaker, men det er Riksantikvaren som fatter vedtak om fredning. Kulturminner må være av nasjonal verdi for at fredning skal vurderes. Dette er en omfattende prosess der det utarbeides fredningsforslag som sendes på høring til alle berørte parter før Riksantikvaren fatter sitt vedtak.

Både Riksantikvaren og fylkeskommunene kan frede et kulturminne eller kulturmiljø midlertidig.

Automatisk fredet og vedtaksfredet

Kulturminner kan ha ulik fredningsstatus:

  • Automatisk fredet. Faste kulturminner fra før 1537, stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537-1649 og samiske faste kulturminner eldre enn 100 år, er automatisk fredet. Middelalderbygninger fra før 1537, både i tre og i stein, er automatisk fredet.
  • Vedtakfredet. Bygninger, anlegg, kulturmiljøer og fartøy yngre enn 1649 kan fredes etter vedtak.

Antikvariske retningslinjer

Fredning innebærer at inngrep/endringer som går utover vanlig vedlikehold må godkjennes av forvaltningsmyndigheten. Slike tiltak vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven. Bestemmelsene i fredningsvedtaket gir føringer for nye tiltak.

Dersom du er i tvil om et tiltak går utover vanlig vedlikehold, anbefaler vi at du tar kontakt før tiltaket skal iverksettes. Mer informasjon om det å eie eller forvalte fredete bygninger og anlegg finnes på Riksantikvarens hjemmesider. Her finnes også informasjonsark med gode råd for istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

Arbeid på fredete kulturminner må utføres etter antikvariske retningslinjer. Det innebærer at eldre bygningsmateriale må bevares og repareres der det lar seg gjøre. Dersom utskifting av eldre bygningsmateriale er nødvendig, må det lages eksakt kopi av bygningsdelen.

Håndverkere med spesialkompetanse på antikvarisk istandsetting kan være vanskelig å få tak i. Buskerud bygningsvernsenter har kurs for håndverkere i tradisjonelt håndverk. Det er mulig å kontakte bygningsvernsenteret for å gå oversikt over håndverkere som har gjennomført opplæringsprogram i tradisjonelt håndverk.

Buskerud bygningsvernsenter arrangerer også kurs og fagdager som er åpne for håndverkere, huseiere og andre insteresserte.

Tilskudd til istandsetting av fredete kulturminner

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan få dekket merutgifter ved antikvarisk istandsetting gjennom Riksantikvarens midler. Kostnadene kan, etter søknad, dekkes helt eller delvis. 

Søknadsfristen er 1. november og du kan lese om denne tilskuddsordningen på våre tilskuddssider. Tilskuddet fordeles av Buskerud fylkeskommune. Ta kontakt med kulturvernkonsulent Jørn Jensen dersom du har spørsmål om tilskudd.  


Publisert 30. april 2012, oppdatert 28. september 2016.