Engene gamle dynamittfabrikk

Engene gamle dynamittfabrikk på Sætre i Hurum er trolig den siste bevarte fabrikken i sitt slag. Nå skal deler av anlegget fredes.

Engene dynamittfabrikk er et kulturminne av nasjonal og internasjonal verdi. Riksantikvaren, Buskerud fylkeskommune og Orica as har etter en grundig prosess blitt enige om omfanget av vern.

Buskerud fylkeskommune som regional kulturminnemyndighet vil sende fredningsforslaget på høring i 2019. Hele Engene dynamittfabrikk er godt dokumentert. Det skal legges til rette for formidling av industrihistorien knyttet til Engene.

Omfanget av fredningen

Buskerud fylkeskommune varslet 30. april 2018 oppstart av fredningssak av Engene gamle dynamittfabrikk i henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kml) §§ 15 og 19, jf. § 22. De enkelte bygningene vil bli foreslått fredet etter kml § 15, mens hele området vil bli foreslått fredet etter kml § 19. Det foreslåtte fredningsområdet omfatter hele gnr 55 bnr 31 og 36, store deler av gnr 55 bnr 37, og mindre deler av gnr 55 bnr 3, 30 og 38. Fredningsområdet går fram av kart datert 20. april 2018.

Buskerud fylkeskommune varslet samtidig oppheving av den midlertidige fredningen av området.

Buskerud fylkeskommune fattet omgjøringsvedtak 31. august 2018.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Engene gamle dynamittfabrikk for å kunne fortelle om sprengstoffindustriens historie, både med hensyn til teknologisk utvikling og sosiale funksjoner opprettet for arbeiderne ved bedriften.

Til tross for at de eldste delene av fabrikken ikke blir bevart, utgjør det resterende området et sammenhengende kulturmiljø av nasjonal verdi. Det forteller en viktig del av Norges industrihistorie. Produksjonen av sprengstoff la grunnlaget for utviklingen av det norske samfunnet fra slutten av 1800-tallet og framover, med industri, bergverk, kraftverk og transport. Anlegget er dessuten unikt i verdenssammenheng, og er trolig det siste bevarte anlegget i sitt slag.  

Mulighetsstudie for utvikling av Engene

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune sluttet seg til varsel om oppstart av fredningssak i sitt møte 6. juni 2018. I samme møte vedtok hovedutvalget å bevilge 250.000,- til en mulighetsstudie for utvikling innenfor fredningsområdet. Riksantikvaren bidrar også med midler til mulighetsstudien.

Historikk - sprengstoffproduksjon fra 1876 til 1976

Produksjonen på Engene dynamittfabrikk var basert på Alfred Nobels patent. Fabrikken var i drift fra 1876 til 1976, og anlegget huser blant annet verdens eldste bevarte produksjonslinje for nitroglycerin og dynamitt. Anlegget eies i dag av Orica as.

Sprengstoffabrikken har vært en hjørnesteinsbedrift i Sætre, og store deler av tettstedet har vokst fram som følge av denne virksomheten.

Deler av området skal saneres

Det har blitt utarbeidet tre sikkerhetsrapporter om anlegget. Bygninger og installasjoner er grundig vurdert. Det er også gjort undersøkelser i grunnen. Den eldste delen av anlegget utgjør en sikkerhetsrisiko som ikke er forenlig med fredning, og må rives. Saneringen innebærer både riving av bygninger og fjerning av en del voller og rørledninger i området.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har, på oppdrag fra Riksantikvaren, foretatt en uavhengig vurdering av rapportene. Riksantikvaren har lagt FFIs rapport til grunn for utvalget av hvilke bygninger og installasjoner på Engene som må rives, og hvilke som blir foreslått fredet. Det vil også bli gjort fortløpende vurderinger av sikkerheten underveis i det fremtidige rive- og oppryddingsarbeidet.

Vernehistorikk

  • I 1983 ble Engene sprengstoffhistoriske industrimuseum etablert, som en privat museumssamling.
  • Anlegget ble oppført på Riksantikvarens verneplan for tekniske og industrielle kulturminner med nasjonal verdi i 1994.
  • Engene gamle dynamittfabrtikk har vært midlertidig fredet siden 2007.

Publisert 7. mai 2018, oppdatert 12. november 2018.