Askeladden og Kulturminnesøk

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Deler av databasen er gjort tilgjengelig for publikum gjennom nettstedet Kulturminnesøk.

Askeladden er et viktig verktøy for kulturminneforvaltningen

Askeladden er en nasjonal kulturminnedatabase hvor alle fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge er registrert. Dette gjelder både automatisk fredete kulturminner og kulturminner som er fredet etter vedtak. I tillegg er alle listeførte kirker registrert i databasen, samt nasjonale kulturhistoriske bymiljøer (NB!-registreret).

Askeladden er et av kulturminneforvaltningens viktigste arbeidsverktøy. Databasen gir en oversikt over hvor det finnes kjente kulturminner, slik at planleggere, tiltakshavere og kommuner er klar over og kan ta hensyn til kulturminneverdiene som finnes når det skal iverksettes tiltak.

Askeladden eies av Riksantikvaren, men det er fylkeskommunene som oppdaterer Askeladden ut fra sitt registrering- og feltarbeid. Det gjennomføres også arbeid for å laste opp tidligere registreringer fra arkiver og eldre registreringsrapporter.

I Buskerud arbeider flere kommuner med å kvalitetssikre kartfestingen av sine kulturminner gjennom utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Kulturminnesøk er åpen for alle

Kulturminnesøk er publikumsversjonen av Askeladden. Her kan du selv registrere nye kulturminner og legge inn informasjon om historiske hendelser i ditt lokalmiljø. Kulturminner trenger ikke å være fredet etter loven for å være registrert i Kulturminnesøk.

Kulturminnesøk må brukes med noen forbehold:

  • Ikke alle automatisk fredete kulturminner er registrert. I de aller fleste tilfeller vil mangel på kulturminner i et område være en indikasjon på at området ikke er tiltrekkelig registrert. Det betyr at selv om Kulturminnesøk viser at det ikke er registrert kulturminner, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i det området.
  • Det kan også være feil i kartplassering av enkelte kulturminner. Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert for lenge siden, da kartfestingsmetoder og standarder ikke var like gode som de er i dag. Både kartplassering og selve utstrekningen av registrerte arkeologiske kulturminner kan også vise seg å være feil. Kontakt derfor regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune før du bruker våre kulturminnedata som grunnlag for detaljplanlegging.

Publisert 22. januar 2013, oppdatert 28. mai 2015.