Arkeologiske kulturminner

Arkeologiske kulturminner er noen av de eldste sporene vi finner etter mennesker her i landet. Det dreier seg om spor etter de første menneskene som vandret inn fra kontinentet fra siste istid for ca. 12.000 år siden, og helt fram til i dag.

Arkeologiske kulturminner er spor etter tidligere tiders liv og virksomhet. Kulturminnene gir oss viktig kunnskap om fortidens samfunn. De arkeologiske kulturminnene er de eneste kildene vi har til kunnskap om menneskene som levde i forhistorisk tid.

Løse og faste kulturminner

Det er vanlig å skille mellom løse og faste arkeologiske kulturminner:

  • Løse kulturminner er gjenstander som er bearbeidet, produsert og brukt av mennesker. For eksempel en steinøks, et sverd, en pilspiss, et smykke eller flintavfall fra redskapsproduksjon.
  • Faste kulturminner er spor etter menneskers virksomhet i det fyiske landskapet. Dette kan være ulike typer anlegg eller spor i jord, stein eller berg. For eksempel gravhauger, kullgroper, fangstanlegg, bygdeborger, hulveger, men også naturlige formasjoner som det er knyttet tro eller tradisjoner til.  

Automatisk fredete kulturminner

Kulturminner eldre enn året 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven og har en sikringssone på 5 meter fra synlige ytterkant. Automatisk fredete kulturminner har per definisjon nasjonal verdi. De fleste kulturminner yngre enn 1537 (nyere tid) er ikke fredet etter kulturminneloven, men kan allikevel ha verneverdi og bidra til å gi oss verdifull kunnskap om vår historie.

Automatisk fredete kulturminner, også kalt fornminner, har et strengt vern etter kulturminneloven. Ingen må fjerne, skade eller skjemme slike kulturminner uten tillatelse. Dersom du planlegger tiltak som kan berøre automatisk fredete kulturminner, ber vi om at du kontakter regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune.

Ved planlegging av offentlige eller private tiltak skal man generelt legge vekt på å ivareta kulturminner med verneverdi, selv om noen faller utenfor vernebestemmelsene i kulturminneloven.

Funnet noe gammelt?

Dersom du finner en gjenstand som du tror kan være eldre enn 1537 er det viktig at du raskt melder fra om funnet til fylkeskommunen. Det er blant annet mulig å sende henvendelse elektronisk. Vi vil da sørge for at gjenstanden blir videresendt til Kulturhistorisk Museum i Oslo for analyse, konservering og katalogisering. I noen tilfeller har en rett på finnerlønn for gjenstandene en leverer inn. Finnerlønnen reguleres av kulturminneloven § 13.

Gjenstander som har ligget lenge i bakken, kan fort gå i oppløsning dersom de ikke får rett behandling og konsevering.  Det er også viktig at du ikke forsøker å fjerne rust, jord eller annet fra gjenstanden da dette i mange tilfeller bidrar til at gjenstanden sammen.

Det er blitt innlevert mange spennende arkeologiske funn de siste årene. Du kan lese mer om de arkeologiske funnene i årsrapporten for 2013årsrapporten for 2014 og årsrapporten for 2015.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 19. mai 2016.