Kunst- og kulturstrategi for Buskerud

Kunst- og kulturstrategi for Buskerud er politisk vedtatt.

Last ned kunst og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 

 

Overordnede mål for 2019-2022 er:

Å fremme stedsidentitet og tilhørighet   

  • Kunst- og kultursatsinger som skaper attraktive steder og møteplasser i både bygd og by.  

Å tilrettelegge for deltagelse 

  • Gode kunst- og kulturopplevelser som er inkluderende og motvirker utenforskap.
  • Tydelig satsing på barn og unge.
  • Et mangfold av festivaler som sikrer tilgang for alle.   

Å sikre profesjonalitet og innovasjon

  • Sterke profesjonelle kunst- og kultur institusjoner, organisasjoner og frie produserende miljøer som sikrer kvalitet, bærekraft og mangfold.
  • Sterke regionale fyrtårn. 
  • Fremme utvikling, fornying og innovasjon på kulturfeltet ovenfor etablerte institusjoner og nye profesjonelle aktører.
  • Buskerud skal være et godt sted å bo, produsere og arbeide for kunstnere og kulturarbeidere.

 


Publisert 1. desember 2014, oppdatert 29. mai 2019.