Visuell kunst

Fylkeskommunen yter støtte til en rekke tiltak, organisasjoner og institusjoner innenfor feltet for visuell kunst, i tillegg til å forvalte en egen kunstsamling.

Vestfossen kunstlaboratorium

Den kunstneriske dimensjonen ivaretas også gjennom utsmykkinger av nybygg eller ombygging i fylkeskommunal regi. Prioriteringene på feltet er forankret i Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018. 

Institusjoner 

Buskerud fylkeskommune har definert Vestfossen kunstlaboratorium, som et regionalt fyrtårn for samtidskunst. Med dette ønsker fylkeskommunen å bidra til å utvikle Vestfossen kunstlaboratoriums institusjonelle rammer, slik at stedet ikke bare oppfattes som et visningssted for samtidskunst, men også som et kunstfaglig kompetansesenter. Senteret er også en relevant samarbeidspart i forhold til satsingen på nye koblinger mellom kultur og øvrig næringsliv. 

Buskerud Kunstsenter er et kunstnerstyrt visningssted for samtidskunst. Deres virksomhet spenner over et vidt spekter av formidlingstiltak, som galleridrift, kunstbutikk, vandreutstillinger og konsulenttjenester. Buskerud Kunstsenter inngår i et landsomfattende nettverk av kunstnerstyrt formidling.

Andre viktige regionale aktører på dette feltet er Drammens Museum og Blaafarveværket

Utstillinger

I tillegg til å yte støtte til institusjonene på feltet, skal Buskerud fylkeskommune prioritere å støtte opp om utstillinger med et regionalt perspektiv. Disse kan ta form av mønstringer som viser verker av flere kunstnere med regional tilknytning, eller som utstillinger som er unike i regional sammenheng. Søknader behandles løpende.

Offentlig utsmykking 

I Buskerud fylkeskommune skal det settes av 1-1,5 prosent av byggesummen til kunstnerisk utsmykking ved nybygg eller ombygging av fylkeskommunale bygg. For hvert byggeprosjekt skal det settes ned en kunstkomité, og det skal vurderes å søke statlige midler fra Kunst i offentlig rom (KORO).

Nybygging av Hønefoss Videregående skole er for tiden fylkeskommunens største utbyggingsprosjekt, som også har fått innvilget støtte fra KORO.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 23. september 2015.