Film

Film er et av vår tids viktigste kulturuttrykk, og Buskerud fylkeskommunes filmpolitikk utøves hovedsakelig gjennom Viken filmsenter AS.

Filmrull

Buskerud fylkeskommune etablerte i 2011 Viken Filmsenter AS sammen med Akershus, Vestfold og Østfold fylkeskommuner. Filmsenteret yter utviklings- og produksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm, animasjonsfilm og spill. Filmsenteret skal videre styrke den regionale filmbransjen gjennom kompetansehevende tiltak. Viken filmsenter har et særlig fokus på talentutvikling og skal være et ressurssenter for barn og unge på filmområdet. 

Viken filmsenter er nettverksbasert, og har et avdelingskontor i hvert av de fire fylkene. Hovedkontoret er lagt til Union Scene i Drammen.

Etableringen av filmsenteret er en følge av nasjonal filmpolitikk. Stortingsmelding nr. 22 (2006-2007) Veiviseren skisserer en ansvarsdeling mellom Norsk filminstitutt på statlig nivå, og et regionalt nivå organisert i form av filmsentre over hele landet. I tillegg har flere av regionene egen filmfond. 

Ny stortingsmelding om film er ventet i 2015.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 23. september 2015.