Kunst

Fylkeskommunen har ansvar for å legge til rette for kulturlivet i fylket.

Fylkeskommunens engasjement og ansvar overfor kunst- og kulturfeltet er lovfestet i Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd, den såkalte kulturloven. 


Ifølge kulturloven skal fylkeskommunen sørge for både kompetanse, virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt.

Sagt på en annen måte, er det Buskerud fylkeskommunes oppgave å bidra at flest mulig av innbyggerne har tilgang til et best mulig kulturtilbud. Dette innebærer å stimulere til at det produseres et bredt kulturtilbud av høy kunstnerisk kvalitet, samtidig som det gjøres mulig å opprettholde et mangfold av amatørvirksomheter. I arbeidet overfor kulturfeltet tar fylkeskommunen i bruk to ulike, men komplementære roller; rollen som bevilgende myndighet og rollen som utviklingsaktør.


Publisert 1. mars 2012, oppdatert 25. august 2016.