Strategiarbeid

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud er vårt styringsdokument. Den ble vedtatt av politikerne i hovedutvalg for regionalutvikling og kultur i møte den 29.01.2014.

Strategien tar sikte på å være et ledende dokument for fylkeskommunens totale innsats innenfor idrett og friluftsliv og ikke minst har den som hensikt å være et middel for konkret handling. Les Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud.

Høsten 2014 var fylkeskommunen i gang med iverksettingen av denne strategien i form av et handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal vise til konkrete tiltak som skal gjennomføres innenfor det følgende året. Vi kaller denne perioden «årshjulet» fordi handlingsprogrammet skal rulleres hvert år. Innholdet i handlingsprogrammet er avhengig av god dialog med samarbeidende parter, spesielt kommuner og frivillige organisasjoner, men også andre aktører. Har du innspill til hva handlingsprogrammet bør inneholde eller forslag til konkrete tiltak fylkeskommunen bør satse på for å oppnå målene i strategien? Eller har du innspill til hva din kommune eller organisasjon kan bidra med til å realisere de ulike punktene i det gjeldende handlingsprogrammet? Send en mail til fylkesidrettskonsulent Øyvind Gonsholt eller friluftslivsrådgiver Eva Lill Kvisle. Dette er personene som har det overordnede ansvaret for realiseringen av strategien og handlingsprogrammet. 

I hovedutvalget for regionalutvikling og kultur ble det i politisk møte den 10. september 2014 ble det vedtatt at kr. 1.150.000,- skal brukes for å realisere handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet skal rulleres hver sommer. Vi ønsker kontinuerlige innspill på hva vi kan bidra med, eller på hva du/dere kan bidra med for at vi skal oppnå strategiens visjon om at alle i Buskerud skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede. Fordi det er gleden ved aktiviteten som er det viktige – og det er gleden som gir deg motivasjon til å gjenta aktiviteten flere ganger. 


Publisert 12. juni 2014, oppdatert 8. august 2017.