Søknadsprosedyrer

  • Av Lise-Berith Lian

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftsferdsel med utgangspunkt i nærmiljøet, der folk bor, inkludert ved skoler, barnehager og idrettsanlegg.

Siste søknadsmulighet i Turskiltprosjektet i Buskerud var 15. september 2018. Eventuell omdisponering av midler vil tilfalle prosjekter som står på "venteliste", se oversikt i "Tildelingen høsten 2018" i høyre boks. 

Tilskudd til skilting og merking ivaretas nå gjennom Spillemiddelordningen. Les mer på våre nettsider om Hvordan søker jeg spillemidler? og ta kontakt med spillemiddelansvarlig i din kommune. Link til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet", finnes i boks til høyre.

Det har blitt søkt om tilskudd til merking, skilt, infotavler (inkl. festemateriell) og turkort samt til design av informasjon knyttet til tavlene og turkortene.

Det er gitt støtte til skilting av alle typer turruter for friluftsliv som omtales i Merkehåndboka, se www.merkehandboka.no. Det er ikke gitt støtte til prosjektering, infomateriell, utbedring av selve turløypa eller til markedsføring.

Frivillige organisasjoner (registrert med organisasjonsnummer) og interkommunale friluftsråd har kunnet søke om tilskudd. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre har kunnet søke i samarbeid med frivillige organisasjoner og friluftsråd. Framgangsmåte (endret fra og med 2017):

  1. Søknaden skrives i Miljødirektoratetets elektroniske søknadssenter (ESS):  Link til ESS ligger her
  2. Søker får en e-post med kopi av søknaden, denne sendes sammen med aktuelle vedlegg til den/de kommunen(e) der tiltaket ønskes gjennomført.
  3. Kommunen vidersender prioriterte søknader sammen med en garanti for sin andel av søknadsbeløpet (25%) videre til fylkeskommunen (se eget skjema i boks til høyre) som behandler søknadene.
  4. Søknadene prioriteres av innstillingskomiteen, bestående av Buskerud fylkeskommunen, Gjensidigestiftelsen, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Buskerud og Buskerud idrettskrets.
  5. Søkerne får svar og tiltaket kan settes i gang.
  6. Prosjektet statusrapporteres innen 30. november det året tilsagnet er gitt.
  7. Prosjektet skal sluttrapporteres innen 30. november året etter at tilsagnet er gitt.

Prosjekter som har fått tilskudd, skal etter planen senest sluttføres innen 30. november 2019.

Utlysning spesielt til Pilegrimsleden gjennom Buskerud (Drammen, Lier og Røyken)

Høsten 2018 lyses det også ut tilskudd med formål å få en sammenhengende merket og skiltet Pilegrimsled fra Vestfold-grensa til Akershus-grensa. Les mer om tilskuddsordningen her.


Publisert 16. mai 2013, oppdatert 19. november 2018.