Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Buskerud fylkeskommune koordinerer prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (friluftslivkartleggingen) i Buskerud, og har som mål at samtlige kommuner skal ha gjennomført friluftslivkartlegging innen utgangen av 2017.

  • Av Lise-Berith Lian

Hvorfor kartlegge?

Friluftslivskartlegging er et kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv og bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget for å kunne ivareta god arealplanlegging i kommunene.

Friluftsliv i nærmiljøet er viktig i et folkehelseperspektiv. Undersøkelser viser at de fleste av de som ønsker å bli mer aktive, vil gå turer i nærmiljøet og skog og mark. Skal vi lykkes med å skape mer aktivitet i befolkningen, må det blant annet satses på friluftsliv i nærmiljøet gjennom attraktive leke- og rekreasjonsområder, nærturterreng og grønnkorridorer.

Dataene fra kartleggingen som andre kommuner har samlet inn, har vist seg svært nyttige i arealplanlegging i kommunene; i konkrete dispensasjonssaker, i arbeidet med ulike planer og i utviklingsarbeid knyttet til friluftsliv.

Gjennomføring

Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere prosjektet gjennom stimuleringsmidler, fellessamlinger og veiledning. Det er kommunene som gjør selve kartleggings- og verdsettingsarbeidet. Arbeidet følger metoden som presenteres i Miljødirektoratets veileder M98-2013. Prosessen beskriveles detaljert på Miljøkommune sine nettsider - se link i øverste boksen til høyre.

Framgangsmåte Friluftslivskartlegging - prosessfigur

Etter et oppstartsvedtak går en flerfaglig kommunal arbeidsgruppe i gang med å kartlegge friluftsområdene i kommunen. Eksterne ressursmiljøer og –personer som lag/ foreninger/ organisasjoner innen friluftsliv, naturvern og idrett, vel- og hytteforeninger, skoler og barnehager og grunneier-, nærings- og reiselivsorganisasjoner bør involveres i dette arbeidet. Friluftslivsområdene kategoriseres i 10 områdetyper (alle områdetypene er ikke like aktuelle for hver kommune). Deretter verdsettes hvert enkelt område etter et sett av 13 kriterier der 7 fremheves som de viktigste. Etter et bestemt mønster oppsummeres verdsettingen, og hvert område får en verdi: A for svært viktige områder, B for viktige områder og C for registrert friluftsområde.

Resultatene publiseres i www.naturbase.no og blir offentlig tilgjengelige for alle. Kommunen eier dataene, slik at Naturbase bare er et "datahotell", og temalaget kan speiles i egne elektroniske kartløsninger, hvis kommunen har, og ønsker, dette.

Siste fase er å vedta, eller lage en plan for, hvordan dette kunnskapsgrunnlaget skal brukes videre, i tillegg til å være et godt grunnlag for generell arealplanlegging. Ser kommunen behov for å tilrettelegge og sikre (kjøpe/ evigvarende bruksavtale) noen av de svært viktige områdene? Bør tilgangen fra boligområder til nærturterreng bli bedre? Skal det lages en plan friluftslivets ferdselsårer (sti- og løypeplan) eller grønnstruktur i kommunen? Skal de svært viktige områdene presenteres for befolkningen for å stimulere til mer friluftsliv?

Les mer om prosjektets rutiner, rolleavklaring og tilskuddsordninger i dokumentet Rutiner Friluftslivskartlegging og på Miljøkommune sine nettsider, linker finner du i boksen til høyre.

Nasjonal forankring

Friluftslivskartlegging er et nasjonalt tiltak forankret i Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftsliv Naturen som kilde til helse og livskvalitet. Arbeidet ledes av Miljødirektoratet.

Status

Prosjektkoordinator i fylkeskommunen startet arbeidet 1.oktober 2015. Alle de 21 kommunene i Buskerud har meldt at de ønsker å være med i arbeidet, og alle har i større eller mindre grad startet på arbeidet. Fem kommuner har fullført og lagt resultatene ut på www.naturbase.no (Nore og Uvdal, Nes, Hole, Rollag og Gol) og flere er i sluttfasen. Fylkeskommunen følger opp kommunenes arbeid gjennom regionale nettverk og kontakt med enkeltkommuner.

Til kommunene

For tips om framgangsmåte, se "Tips til oppstartsfasen" i boksen "Oppstartspakke for kommunene" til høyre.

Vi legger vekt på at informasjon til grunneierne må ut tidlig for at det ikke skal oppstå misforståelser rundt hva denne kartleggingen er og skal brukes til. Det har vært samtaler og avklaringer mellom Norges Skogeierforbund og Miljødirektoratet som kan ligge til grunn for informasjon til grunneiere. Les mer om dette her på nettsidene til Norges Skogeierforbund.

Når dere kommer til digitalisering, så ligger aktuell informasjon på Miljøkommune (kap 5). Der ligger også veiledningsmateriel og nedlastingsfiler for bruk av gratisprogramvaren QGIS til digitalisering. Bruker kommunen GISLINE, ligger det link til veileder i boksen til høyre. Ryktene sier at WinMap også er i ferd med å lage en egen veileder, i mellomtiden kan dere ta kontakt med Anne Gro Haviken som har digitalisert for Krødsherad kommune.


Publisert 7. desember 2015, oppdatert 11. september 2019.