Regional plan for universell utforming - Buskerud mot 2025

Med Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025, utfordres hele Buskerudsamfunnet til å ta inn over seg det etiske og lovpålagte ansvaret det er å sikre god universell utforming.

Universell utforming - dame med førerhund foto Torbjørn Tandberg

Planvisjon: ”Buskerud -et samfunn for alle”

Fylkestinget vedtok Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025 (pdf) i møte den 28. april 2011.

Fylkesutvalget vedtok handlingsprogram 2012-2015 for fylkeskommunens egne ansvarsområder i møte den 7. mars 2012. Revidert handlingsprogram ble vedtatt i Fylkesutvalget 20. august 2013. Fylkesutvalget vedtok på dette møtet at det som alternativ til rullering av handlingsprogrammet, for resten av perioden (til og med 2015) rapporteres avdelingsvis i forbindelse med ordinær årsrapportering. Fylkesutvalget vedtok også at handlingsplan for påfølgende år behandles i forbindelse med handlingsprogrammet.

Planprogram ble fastsatt av fylkesutvalget den 21. april 2010.

Overordna mål i planen

 • Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025 skal bidra til reell og likeverdig deltakelse i Buskerudsamfunnet for alle.
 • Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025 skal legges til grunn for all offentlig virksomhet og planlegging i fylket.


Organisering

Prosjektet har vært organisert med en prosjektgruppe, en styringsgruppe og en gruppe med ressurspersoner som har bistått ved behov.

Prosjektgruppa:

 • Fylkesmannen i Buskerud v/ Britt Fallmår
 • Husbanken, Region Sør, v/ Rhina Ihlen
 • Norges Handikapforbund Oslofjord Vest v/ Jan Ronald Skogsrud
 • Norges blindeforbund, Buskerud v/ Kari Dalen
 • Høyskolen i Buskerud v/ Gro Smedsrud
 • Statens vegvesen Region Sør v/ Stein Egil Sæter
 • Ringerike kommune v/ Unni Suther
 • Drammen kommune v/ Fidan Krasniqi
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud v/ Roger Raknerud
 • Fylkeseldrerådet v/Terje Aasterud
 • Buskerud fylkeskommune, Bygge- og eiendomsseksjonen v/ John Tarjei Skree
 • Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen v/ Terje Moen
 • Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen v/ Eva Lill Kvisle (prosjektleder)


Styringsgruppa:

 • Fylkesutvalget v/ Trond Johansen (vara: Mette Lund Stake)
 • Fylkesutvalget v/ Anne Sandum (vara: Gotfred Rygh)
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud v/ Eva Høili (vara: Lise Løff)
 • Fylkesmannen i Buskerud v/ Eli Kristin Nordsiden
 • KS Buskerud v/ Sveinlaug Barstad
 • Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen v/ Kjersti Bærug Hullbakk (leder)


Prosjektleder har vært sekretær for styringsgruppa.


Publisert 1. juni 2012, oppdatert 23. august 2013.