Gode eksempler

Gode eksempler på universell utforming.

Universell utforming av friluftslivsområder - "Smått er godt". Et mål i Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud er at det skal være minst ett universelt uformet friluftslivsområde i hver kommune. Buskerud fylkeskommune har høsten 2015 støttet 10 små prosjekter som har bidratt til å gjøre et friluftslivsområde litt mer universelt utformet. Prosjektet illustrerer at kommunene raskt kan gjennomføre gode tiltak for små ressurser. Les rapport om universell utforming av friluftslivsområder - "smått er godt"

 

Detaljplaner/mulighetsstudier/beskrivelser for universelt utformede og tettstedsnære rundløyper i Hol, Nore og Uvdal, Rollag og Ål kommuner har blitt laget i 2014. Kommunene har fått støtte fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet via Buskerud fylkeskommune. Buskerud fortsetter satsningen på universell utforming av friluftslivsområder / turrunder, og den 10. februar arrangerer fylkeskommunen og Fylkesmannen felles samling om dette tema. Flere av detaljplanene for universelt utformede rundløyper vil bli presentert på denne samlinga.

 

Miljøverndepartementet har publisert rapport med inspirerende eksempler på universell utforming av bla publikumsbygg, transportsystemer, kulturminner, friluftsområder, innkjøp, IKT og planlegging. 

 

Nes og Gol kommuner har fått utarbeidet hver sin detaljplan for universelt utformet sentrumsnær rundløype. Dette er gode eksempler som kan brukes av andre som skal gjøre tilsvarende arbeid. Kommunene har fått støtte fra MD via Buskerud fylkeskommune i anledning MDs Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming. Det nasjonale prosjektet ble avsluttet i 2013, men Buskerud fortsetter satsingen på universelt utformede sentrumsnære rundløyper ut 2014.


Publisert 8. november 2013, oppdatert 10. desember 2015.