Ung i Buskerud 2017

"Ung i Buskerud 2017" er en levekårsundersøkelse som forteller hvordan det er å være ung i Buskerud, og ble gjennomført på ungdomsskoler og videregående skoler i Buskerud våren 2017. Drammen kommune gjennomførte undersøkelsen i 2016.

Alle kommunene i Buskerud, med alle ungdomsskoler og videregående skoler, ble invitert til å delta i ungdataundersøkelsen "Ung i Buskerud 2017". Selve undersøkelsen ble gjennomført omtrent på samme tidspunkt på skolene i rundt i fylket.

Gir viktig informasjon om ungdommers helsetilstand, levekår og levevaner

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen gir god oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdommer i Buskerud. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser. Spørsmålene i undersøkelsen dekker eksempelvis temaer som:

  • Forhold til foreldre og venner
  • Utdanning og skole
  • Fritidsaktiviteter
  • Nærmiljø
  • Helsevaner
  • Bruk av tobakk og rus
  • Psykisk og fysisk helse
  • Bruk av tjenestetilbudet med mer.

Ung i Buskerud 2017 vil være et viktig kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid i både kommunene og i regionen.   

Et samarbeid mellom mange aktører

Undersøkelsen ble gjennomført som et samarbeid mellom kommunene i Buskerud, fylkeskommunen i Buskerud (folkehelse og avdeling for videregående opplæring, samt Ungdommens Fylkesting) og KoRus – Sør. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, hadde det faglige ansvaret for undersøkelsen. Arbeidet med Ung i Buskerud 2017 ble avrundet med en stor Ungdumskonferanse med over 300 deltakere - "Ung i Buskerud 2017 15.278 stemmer om..." , men arbeidet fortsette videre i 2018. Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune har bevilget midler for videre oppfølging av resultatene som kom fram i undersøkelsen.


Publisert 22. april 2016, oppdatert 5. mars 2018.