Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse

Prosjektet er et samhandlingsprosjekt der Modum som folkehelsekommune, Buskerud fylkeskommune som regional aktør og fagmiljøet på Modum bad skal samarbeide om å utvikle et ressurssenter.

I løpet av prosjektperioden på 2,5 år er hensikten å etablere en modell som skaper kontinuitet i det etablerte nettverkssamarbeidet i forhold til utvikledetilbud.

Prosjektet kan sammenfattes slik:

  • Ressurssenteret skal etablere møteplasser og samhandlingsarenaer hvor brukerorganisasjoner, helsepersonell i spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, pedagogisk personell i skole og barnehage møtes for samarbeid, kompetanseutveksling og læring.
  • Ressurssenteret skal formidle kunnskap gjennom læringsprogrammer, informasjonsarbeid og aktiviteter som mobiliserer helsebringende ressurser.
  • Ressurssenteret skal danne strukturer for kompetanseutvikling mellom kommunalsektor, spesialisthelsetjeneste, frivillige lag og foreninger i samarbeidende kommuner og fylkeskommunen.
  • Ressurssenteret skal spre informasjon og være et (nett) sted hvor innbyggerne kan finne kunnskapskilder, oppdatert informasjon og oversikt over aktuelle lærings-og mestringstilbud, frisklivstilbud og tidlige intervensjonstiltak.
  • Ressurssentret skal fremme forskning, utvikling og evaluering. Deltakerne i prosjektethar ulik form for kompetanse innen forskjellige sektorer og nivåer, og dermed mulighetene for å drive fram spennende evaluerings-, forsknings- og utviklingsprosjekter med høy kvalitet.

Det er et mål å etablere samarbeid med omkringliggende kommuner for å møte felles folkehelseutfordringer med forebyggende tiltak. Dette vil styrke kommunenes posisjon som hovedarena for helsefremmende og forebyggende arbeid. Buskerud fylke er det regionale nedslagsfeltet for samarbeidet.


Publisert 29. januar 2013, oppdatert 27. juli 2015.