Lovverk og nasjonale føringer

Aktuelle lover og føringer for folkehelsearbeidet.

Lovverk

Folkehelseloven
Som en av to lover i samhandlingsreformen vedtok stortinget 19.juni 2011 "Lov om folkehelsearbeid" (Folkehelseloven). Loven trer i kraft 1.januar 2012.

Loven i sin helhet finner du her:
Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet (2011)

Merknader til loven med en god beskrivelse og presisering av folkehelsearbeidet finner du her:
Lov om folkehelsearbeid med merknader til de enkelte bestemmelsene (2011). Dette dokumentet gir en god presisering av loven.

Formålet med folkehelseloven er:
å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Kommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet

 • Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
 • Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
 • Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.
 • Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.
 • Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:
  • opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen
  • kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse

  Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

  Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
 • En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i kommunens planstrategi. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd
 • Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.
 • Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.


Fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet:
Fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet trådte i kraft 1.1.2010. Folkehelsearbeidet var tidligere en frivillig oppgave for fylkeskommunen, mens loven nå pålegger fylkeskommunen en aktiv rolle i folkehelsearbeidet.

Fylkeskommunen skal:

 • fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer.
 • understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøretilgjengelig opplysninger om helsetilstanden knyttet til fylkeskommunens virksomhet.
 • ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:
  • opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig
  • relevant kunnskap fra kommunene, tannhelsetjenesten og andre deler av fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen.
 • Oversikten over fylkeskommunens folkehelseutfordringer etter annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens planstrategi. En drøfting av disse utfordringene bør inngå i strategien, jf.plan- og bygningsloven § 7-1


Øvrige lover
I tillegg støtter en rekke lover støtter opp om folkehelsearbeidet. Lovene pålegger ulike aktører å arbeide helsefremmende og forebyggende innenfor sitt område. Folkehelsearbeid inngår i:

 

Nasjonale føringer

St.meld. nr. 16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge” og St.meld. nr. 20 (2006-2007) ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller” trekker opp hovedlinjene i norsk folkehelsearbeid. Overordnet mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, og å redusere sosial ulikhet. Politikken tar utgangspunkt i de faktorer som påvirker helsen, i motsetning til tidligere meldinger hvor det har vært tatt utgangspunkt i bestemte sykdommer. Eksempler på påvirkningsfaktorer kan være utdanning, arbeid, bo- og nærmiljø og valg av levevaner som kosthold, tobakk/rus og fysisk aktivitet. Videre legger stortingsmeldingene føringer for hvordan arbeidet med disse faktorene skal organiseres.

St.meld. nr. 35 (2006 – 2007) ”Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester”, viser at den sosiale ulikhet i tannhelse i stor grad følger ulikhet i helse.
St. meld. nr 47 (2008 – 2009) ”Samhandlingsreformen” gir kommunen en utvidet rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Kommunen skal i årene fremover ha bedre oversikt over lokale folkehelseutfordringer, styrke sin evne og kapasitet til tverrsektorielt arbeid, øke sin kapasitet på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etablere lavterskeltilbud, øke sin kompetanse innen

Andre relevante dokumenter:

 • Forskrift av 25. april 2003 om miljørettet helsevern
 • Forskrift av 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • Forskrift om konsekvensutredninger
 • St.meld.nr.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge
 • St. meld.nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller
 • St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester
 • Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009. Sammen for fysisk aktivitet
 • Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Oppskrift for et sunnere kosthold
 • Strategi for å redusere radoneksponering
 • Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009–2014
 • Forebygging av uønskede svangerskap og abort 2010-2015 - kommende handlingsplan
 • Ny nasjonal hivstrategi ”Aksept og mestring”
 • Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010
 • Nasjonal strategi for KOLS-området (2006-2011)
 • Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009)
 • Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006 -2010
 • Barnas framtid – Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse 2007- 2016
 • Strategi for forebygging og behandling av astma og allergisykdommer (2008-2011)
 • Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring
 • IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer. Diabetes - Forebygging, diagnostikk og behandling
 • IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, Sosial- og helsedirektoratet
 • IS- 0048 Retningslinjer for skolemåltidet, Sosial- og helsedirektoratet
 • Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvor det også er opprettet en nettbasert tjeneste
 • Veileder ”Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet”
 • Veileder for rusforebyggende arbeid i skolen (ferdigstilles 2010).
 • Veileder Miljørettet helsevern, IS-1104, Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) 2003
 • Håndbok i alkoholloven mv. - Rundskriv IS -5/2008 er et verktøy for å styrke kommunenes kompetanse i alkoholloven
 • Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling
 • Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge kommer
 • Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge (kortversjon) kommer
 • Fysisk inaktive voksne i Norge. Hvem er de – og hva motiverer til økt fysisk aktivitet?
 • 65 + Øvelser som holder deg i form (plakat)
 • 65 + Øvelser som holder deg i form (brosjyre)
 • Sats på sykkel
 • Gravid
 • Tiltak for øk fysisk aktivitet blant barn og unge
 • Tiltak for øk fysisk aktivitet blant barn og unge (kortversjon)
 • Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge
 • Fysisk aktivitet blant barn og ungdom (kortversjon)
 • Sports og friluftsutstyr til alle
 • Opptrappingsplan for rusfeltet

Publisert 25. juni 2012, oppdatert 19. juni 2015.