Oversikt over helsetilstand, levekår og levevaner

Buskerud fylkeskommune har ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden og sentrale påvirkningsfaktorer for helse i befolkningen.

I all hovedsak er helsetilstanden i Buskerud god, men det er store forskjeller geografisk og mellom grupperinger i befolkningen. Utfordringsbildet er sammensatt, og en viktig oppgave er derfor å kartlegge påvirkningsfaktorer som bidrar til å fremme god helse til innbyggerne  i fylket.


 Fylkeskommunen har som lovpålagt oppgave å:

  • Holde løpende oversikt (årlig) over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Buskerud fylkeskommune  har valgt å innfri dette kravet ved å utvide den årlige Buskerudstatistikken med et eget  kapittel med  folkehelse som tema. I tillegg har fylkeskommunen utarbeidet egne kommune/regionalfordelte statistikkpakker basert på et bredt sett med kilder.
  • Utarbeide et samlet oversiktsdokument over helsetilstanden i fylket. Oversiktsdokumentet skal utarbeides hvert fjerde år, og danne grunnlaget for det langsiktig folkehelsearbeid. I 2013 ble det utarbeidet en faktarapport over folkehelsen i Buskerud som langt på vei tilfredsstiller kravene til en fireårig oversikt.
  • Understøtte kommunene i Buskerud og bidra inn mot kommunenes eget arbeid med  oversikter over helsetilstanden.


Oversiktene skal inngå som kunnskapsgrunnlag til arbeidet med regionale planstrategier. Oversiktene skal blant annet baseres på opplysninger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, fylkeskommunens egne kilder eller kunnskap fra kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fylkeskommunen er særlig opptatt av utviklingstrekk og sammenhenger som påvirker sosiale og/eller helsemessige forskjeller.

 

Du kan lese mer om hvordan fylket og kommunene bør arbeide med for å få oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne i Helsedirektoratets Veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Her får du for eksempel råd om forankring / hvordan oppnå en god prosess, bruk av statistisk materiale og vinkling på analyser. 


Publisert 8. november 2012, oppdatert 4. juli 2018.