Nasjonalt

Folkehelsearbeidet er underlagt diverse lovverk, utviklingsrapporter, rundskriv og stortingsmeldinger. Under finnes en oversikt over de mest aktuelle føringene.

Samhandlingsreformen iverksatt 2012 består av to nye lover: Folkehelseloven og Helse- og omsorgsloven

HOD: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.
Se folkehelseloven på Lovdatas nettsider 
Les folkehelseloven med merknader til de enkelte bestemmelsene på HDiRs nettsider 

HOD: Ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid - rundskriv 

Folkehelseloven trådde i kraft 1. januar 2012. Dette rundskrivet tar sikte på å gi en oversikt over bestemmelsene i folkehelseloven. Rundskrivet vil også gi en oversikt over gjennomføringsaktiviteter og støttefunksjoner for folkehelseloven i 2012.
Les rundskrivet på Helse- og Omsorgsdepartementets nettsider 

HOD: Folkehelseforskriften 

Ny forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Det følger av folkehelseloven §§ 5 og 21 at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over befolkningens helse og de faktorer som virker inn på denne. Forskriftsens formål vil være å konkretisere arbeidet med, og innhold i oversiktene.
Les forskriften med merknader på Helse- og Omsorgsdepartementets nettsider 

HOD: Folkehelsemeldingen

God helse – felles ansvar
Les meldingen på Helse- og Omsorgsdepartementets nettsider

NIBR-rapport 2012/13: Regionalt og lokalt folkehelsearbeid

Ressurser, organisering og koordinering Rapporten presenterer en kartlegging av folkehelsearbeid regionalt og lokalt. Det fokuseres på regionale og lokale ressurser, hvordan nivåene har organisert arbeidet og hvordan det koordineres.
Last ned rapporten i pdf-format      

HDiR: Nasjonale mål og prioriterte områder for 2013 

Helsedirektoratets rundskriv til kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak og fylkesmenn baseres på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet i 2013. 
Les rundskrivet på Helsedirektoratets nettsider 

HDiR: Uviklingstrekkrapporten 2010 - veien til god helse for alle 

Helsedirektoratets utviklingsrapport fra 2010 drøfter hovedutfordringer og peker på strategier for å styrke folkehelsearbeidet og derigjennom folkehelsen. Selv om helsetilstanden for gjennomsnittsnordmannen er god, er det betydelige sosiale ulikheter i helse. Ulikheter i posisjon, penger og ressurser skaper helseforskjeller. Rapporten drøfter hvordan vi kan møte disse utfordringene.
Les rapporten på helsedirektoratets nettsider 

HDiR: Prioriteringer i helsesektoren 2012- verdigrunnlag, status og utfordringer 

Med rapporten "Prioriteringer i helsesektoren- verdigrunnlag, status og utfordringer" ønsker Helsedirektoratet å bidra til en aktiv og kvalifisert prioriteringsdebatt ved å peke på utviklingstrekk og utfordringer vi står overfor i årene som kommer.
Les rapporten på Helsedirektoratets nettsider 


Publisert 8. november 2012, oppdatert 19. juni 2015.