Kommuner

Kommunene er en svært viktig aktør i folkehelsearbeidet, kanskje den viktigste.

Samhandlingsreformen og det økte fokuset på folkehelse stiller nye krav til både kompetanse og kapasitet på lokalt og regionalt nivå. I Folkehelseloven (1.1.2012) framgår det at en lovpålagt oppgave for kommunene er å utarbeide en oversikt over de lokale folkehelseutfordringene,  og at denne legges til grunn for planarbeid og har en politisk forankring i kommunen.

De fleste kommunene har egne folkehelsekoordinatorer som jobber med:

  • Koordinere folkehelsearbeid på tvers av sektorer, avdelinger og virksomheter i egen organisasjon (gir føringer for organisatorisk plassering)
  • Kommunens fagperson på det brede folkehelsearbeidet, kunnskap om lokale utviklingstrekk og årsakssammenhenger
  • Pådriver og tilrettelegger for å få andre aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet for øvrig til å ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar

 Kommuneregionene 

Folkehelsearbeid går ofte på tvers av kommunegrenser. I større, viktige saker som kommuneregionene jobber med, for eksempel inaktivitet eller frafall i videregående skole, er regionrådssekretærene sentrale for å sette folkehelseutfordringene på kartet.


Publisert 8. november 2012, oppdatert 19. juni 2015.