Folkehelse i fylkeskommunen

På samme måte som for kommunene, er det i den nye Folkehelseloven (1.1.2012) en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene å utarbeide en oversikt over de lokale- og regionale folkehelseutfordringene,  og at denne legges til grunn for planarbeid og er politisk forankring i fylkeskommunen. 

Fylkeskommunens folkehelseteam er et rådgivende fagteam innen feltet for fylkeskommunens egen drift og utvikling, for alle fylkets kommuner og for den frivillige sektoren.

Folkehelseteamets funksjon og formål 

Teamets hovedoppgave er å bidra til at fylkeskommunen oppfyller sitt ansvar etter folkehelseloven og forskrifter, og ivaretar koordinerende og rådgivende funksjon innen feltet overfor kommuner og den frivillig sektoren. Teamet leder folkehelsearbeidet i fylket som pådriver og koordinator, og har per 2012 fire fast ansatte medarbeidere.

Styrende for aktiviteten i fylkeskommunen er:


Publisert 8. november 2012, oppdatert 19. juni 2015.