Folkehelsearbeid

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand på gruppenivå, og påvirkes av ulike forhold som direkte eller indirekte berører helsen.

Eksempel på slike forhold kan være boligforhold, utdannings- og arbeidsmuligheter, helse- og velferdstilbud, sosial tilhørighet og levevaner.

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. Dette innebærer fokus på å styrke de faktorene som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. 

Folkehelseloven (1.1.2012) gir rammeverket for helsefremmende og forebyggende  arbeid. Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for både kommuner og fylkeskommuner, og bygger på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer - på politisk, administrativt og faglig plan - tar ansvar for å forbedre folkehelsen. Folkehelsearbeidet er med andre ord sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer og nivåer:

  • Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
  • Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom
  • Fokus på forebygging av sykdommer og skader

Folkehelsearbeid foregår på flere plan:


Publisert 8. november 2012, oppdatert 21. november 2017.