Hva er program for folkehelsearbeid?

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid (jf. Folkehelseloven).

Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid.

Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak blant annet for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.

Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. På nettsidene til Helsedirektoratet finnes mer informasjon om folkehelseprogrammet: Program for folkehelsearbeid i kommunene- 2017- 2027

Buskerud fylkeskommune kom med i tilskuddsordningen fra 2019. Søknadsfristen for kommunene i Buskerud er 15. mai. Kommunene kan søke på tiltak som går over 3- 6 år.

Utlysning midler - program folkehelse


Publisert 1. juli 2019, oppdatert 1. juli 2019.