Evaluering

I programmets prosjektbeskrivelse står det at alle tiltak og metoder som utvikles/utprøves i programmet skal evalueres.

Hvilken form for evaluering som er hensiktsmessig vil avhenge av prosjektets innretning og omfang. Uavhengig av evalueringsmetode er det viktig at dette er et tema tidlig i tiltaksutviklingen.

Fylkeskommunen skal være en aktiv tilrettelegger for samarbeid mellom kommuner og forsknings- og kompetansemiljø slik at kommunene får tilgang på det de trenger av verktøy og kunnskap for å gjennomføre evaluering. 

Tiltak gjennomført i kommunene skal så langt det lar seg gjøre effektevalueres, eventuelt i samarbeid med et forsknings- eller kompetansemiljø.

Ved gjennomføring av tiltak hvor dette ikke lar seg gjøre må det sikres at kommunene gjennomfører kvalitativt gode egenevalueringer av tiltakene. Følgeevaluering kan være aktuelt for tiltak der innholdet i tiltaket er en utviklingsprosess og det gjøres endringer eller justeringer underveis i gjennomføringen.

Prosessevaluering kan være aktuelt når det er ønskelig å se på deltakelse, selvrapporterte effekter og om tiltaket er gjennomført som planlagt.  

KS har utarbeidet en veileder i egenevaluering som kan være nyttig for de kommunene som velger denne formen for evaluering: KS veileder i egenevaluering 

Det er et mål at en del av evalueringene av tiltakene kan publiseres i internasjonale tidsskrifter eller liknende, og på den måten bidra til den globale kunnskapsbyggingen.


Publisert 1. juli 2019, oppdatert 1. juli 2019.