Levekår

Yrkes-, inntekts- og utdanningsnivå er blant vanligste variablene å bruke ved studier av sosial ulikhet i helse, og jevnt over viser disse at det er færre helseproblemer og lavere dødelighet jo høyere man er plassert i "utdanningshierarkiet".

Stort arbeidsmarked og lav arbeidsledighet.

Buskerud skiller seg noe ut ved at andelen arbeidsledige innvandrere er noe høyere enn tilsvarende tall for landet. Arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn for befolkningen totalt i alle fylkets kommuner, men variasjonen mellom kommunene er ganske stor.

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn landstallet, men her er det stor variasjon mellom kommunene i fylket. 

Både lønnsnivået og utdanningsnivået i fylket er noe under landsgjennomsnittet. Antall unge uføremottakere er signifikant høyere enn tilsvarende tall for landet.

Sosioøkonomiske oppvekstforskjeller

Blant voksne er det slik at personer med høy utdanning og høy inntekt har bedre helse enn personer med lav utdanning og lav inntekt. Disse forholdene finner vi også for barn og unge som vokser opp i familier med færre sosioøkonomiske ressurser. 

"Høyere utdanning, inntekt og yrkesaktivitet øker sjansen for større sosiale nettverk, mens lavere husholdningsinntekt oftere er en barriere for sosial deltakelse. Det å jobbe for å redusere sosial ulikhet er også et overordnet mål i folkehelsearbeidet." - Ung i Buskerud 2017.

Foreldrenes ressurser er viktige for barn og unges levekår. Barnas sosioøkonomiske bakgrunn har betydning for en rekke områder, og i  Ung i Buskerud 2017 fant man systematiske sosioøkonomiske forskjeller innenfor områdene fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse, ensomhet og vennskap, rusmiddelbruk, mestringsevne, mobbing og utdanningsmotivasjon.

Andel ungdommer som oppgir å ha dårlig råd

Kilde: Ung i Buskerud 2017 - andel ungdommer i hver kommune som har svart at familien hele tideneller stort sett har hatt dårlig råd de siste to årene.
Publisert 12. mars 2018, oppdatert 13. mars 2018.