Helse og sykdom

Det er viktig å rette oppmerksomheten mot tilstander som har et vesentlig forebyggingspotensiale, og som har relativt stor utbredelse i befolkningen.

Helse og sykdom

Befolkningens helse varierer mye mellom ulike grupper i befolkningen. Eksempler på slike grupper kan være inntektsgrupper, utdanningsgrupper, yrkesstatus eller etnisk eller kulturell bakgrunn. Det er viktig å rette oppmerksomheten mot tilstander som har et vesentlig forebyggingspotensiale, og som har relativt stor utbredelse i befolkningen.

5 av 12 indikatoerer er dårligere enn landsstallet

I fylkets folkehelsebarometer for 2017 er det 5 av 12 indikatorer som er signifikant dårligere enn landstallet. Dette gjelder indikatorer for muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdommer, diabetes og antibiotikabruk. I tillegg har fylket en noe høyere andel innbyggere med psykiske symtomer og lidelser. Dette varierer selvsagt svært mye mellom kommunene i fylket.

I Ung i Buskerud 2017 er det eksempelvis stor variasjon mellom i andelen som svarer at de har symptomer på depressivt stemingingsleie.

Andelen skoleelever som oppgir at de har mer enn 5 symptomer på depressivt stemningsleie den siste uka

Kilde: Ung i Buskerud 2017 - andelen skoleelever i den bosatte kommunen som oppgir å ha 5 eller flere symptomer på et depressivt steminingsleie den siste uka.

Stor variasjon mellom alderstrinn og kjønn

Også mellom de ulike alderstrinnene er det stor variasjon, der tendensen er stigende jo lenger ut i skoleløpet. I undersøkelsen framgår det ogsa at kjønnsforskjellene er store, og at andelen som er plaget med mangesymptomer på psykiske plager øker med alder. Ca. 30 % av jentene på VG2 og VG3 sier at de i løpet av den siste uka har vært plaget av 5–6 av de 6 ulike symptomene på et depressivtstemningsleie.

Andel som har vært mye eller svært mye plaget av depressivt stemningsleie -etter alderstrinn

Kilde: Ung i Buskerud 2017


Publisert 12. mars 2018, oppdatert 13. mars 2018.