Befolkning

Å forstå befolkningssammensetningen i fylket er viktig for å beskrive regionens folkehelsefortrinn og utfordringer, samt at det er viktig å se på hvordan helsen fordeler seg i fylket og mellom ulike grupperinger i fylket.

Demografisk sammenseting og utvikling

Per 1. januar 2018 var det 281 769 innbyggere i Buskerud, noe som var en økning på litt over 2 000 innbyggere fra året før. Veksten i folketallet i Buskerud har avtatt noe de siste årene, først og fremst som følge av lavere nettoinvandring. 

Befolkningspyramide for Buskerud, 2017 og 2030

Befolkningspyramide - Buskerud 2017 og 2030

Kilde: www.ssb.no, MMMM-forutsetninger

Andelen eldre i Buskerud er noe høyere enn tilsvarende tall for landet. Prognosene for de neste årene viser at andelen eldre i fylket vil stige noe mer enn tilsvarende tall for landet. Andelen eldre øker mest i kommunene i de nordlige delene av fylket.

Buskerud har en noe høyre andel innvandrere i befolkningen i forhold til landstallet, men her er det forholdsvis stor variasjon mellom kommunene i fylket.

Forventet levealder ved fødsel, 2002 -2016

Forventet levealder Buskerud 2002-2016

Kilde: ww.fhi.no, kommunehelsa statistikkbank

Forventet levealder i Buskerud er på 78,6 år for menn og 83,1 år for kvinner. Dette er på nivå med tallene for Norge totalt sett, men tallene for kommunene i fylket viser en variasjon på om lag fem år for menn og fire for kvinner.


Publisert 12. mars 2018, oppdatert 14. mars 2018.