Om BFK Eiendom

BFK Eiendom ivaretar fylkeskommunens eiendommer benyttet av utdanning, sentraladministrasjonen og utviklingsavdelingen.

BFK Eiendom skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle Buskerud fylkeskommunes eiendomsportefølje. Tannhelseforetakets eiendommer og leieavtaler forvaltes p.t. ikke av enheten. BFK Eiendom eier i dag totalt ca. 236.000 m2 bygg og leier ca. 35.000 m2. Innleid bygningsmasse er hovedsakelig skolebygg og idrettshaller. Idrettshallene er innleid i sambruk med andre aktører. BFK Eiendom er en profesjonell eier og forvalter av eiendom med et helhetlig og langsiktig ansvar for fylkeskommunale bygninger, både eide og langtidsleide, med tilhørende tomter.

Enheten skal utføre eiendomsrelaterte tjenester innen forvaltning, drift og vedlikehold på en måte som ivaretar brukernes behov. Videre skal BFK Eiendom ivareta fylkeskommunens byggherrefunksjon samt understøtte fylkeskommunens mål og strategi for virksomhetene. 

I tråd med Buskerud fylkeskommunes visjon og verdier, skal BFK Eiendom arbeide for:

  • At en gjennom langsiktig investering, utvikling og forvaltning av eiendomsporteføljen kan stille til rådighet hensiktsmessige, tilgjengelige og forsvarlig vedlikeholdte formålsbygg.
  • Arealoptimalisering, kunnskap om sammenhengen mellom bruk av eiendom og fylkeskommunal økonomi, kvalitet og miljøhensyn.
  • En utøvelse av byggherrefunksjonen på en profesjonell og forretningsmessig god måte. ”Eiendommene skal overlates til etterkommerne i bedre stand enn da foretaket overtok”

 

Mål for BFK Eiendom

BFK Eiendom skal:

  • Arbeide for å få alle bygg i eiendomsporteføljen opp på et nivå som er formålstjenlig for brukere og eier
  • Drifte og vedlikeholde alle bygg med hensyn til samfunnsøkonomisk perspektiv og levedyktighet
  • Ta ut synergier ved å samle alle eiendommene i en organisasjon
  • Kartlegge hvilke bygg og uteområder fylkeskommunen har behov for, for å utøve sin aktivitet
  • Arbeide systematisk med arealeffektivisering og universell utforming i bestående eiendomsmasse og i nybyggprosjekter

Publisert 3. november 2015, oppdatert 5. mars 2018.