Informasjon om nye Ringerike videregående skole

Buskerud fylkeskommune skal rehabilitere og utvide Ringerike videregående skole i Hønefoss.

Bevaring:

Det eksisterende hovedbygget (Midtfløyen) med sidefløyer (Nord- og Sørfløyen) skal bevares og rehabiliteres innvendig.

Riving:

Gymnastikkbyggene på hjørnet mot Kongens gate / Stangs gate skal rives for å gi plass for en ny fløy, og paviljongen på parkeringsplassen skal rives for å lage ny p-plass med grøntarealer.

Nye bygg:

Nytt undervisningsbygg med klasserom og aula tilbygges på hjørnet mot Kongens gt. / Stangs gt.

Ny kantinefløy bygges i det indre gårdsrommet mellom Midtfløyen og Nordfløyen.

I bakre hjørne av P-plassen mot nabogrensen planlegges et mindre bygg for varemottak og avfallshåndtering samt en ny driftsgarasje på parkeringsarealet..

Ny undervisningsfløy med hovedinngang er plassert inntil Midtfløyen for å oppnå gode og korte intern-forbindelser i skolen. Plassering og utforming av nybygget gjør også at søndre del av den gamle Midtfløyen fremdeles blir godt synlig mot Kongens gate. Sørfløyen inneholder også tannhelsetjeneste samt andre funksjoner som ikke har like tett tilknytning til skoledriften.

Langs Kongens gate foreligger planer om utvidelse av trafikkformål utenom kjørebaner, og derfor har nybygget en avstand på 21,5 m fra nabogrense på motsatt side av gaten. Det er 6,9 m lengre tilbake fra gata enn eksisterende Gymbygg.  2. og 3. etasje krager 2,5 meter utover fortau, mens 4. etasje er tilbaketrukket.

2. og 3. etasje planlegges panelt med trekledning mens 1. og 4. etasje samt mellombygg mot eksisterende Midtfløy og kantine har fasader i glass og aluminiumkonstruksjoner.

Kantinen og uterommet inne i «hesteskoen» skal være åpne og gjøres til et attraktivt møtested også for byens befolkning på dagtid.

Det søkes om dispensasjon vedr.: 1. Krav til bebyggelsesplan; skal bortfalle i pågående regulering. 2. Krav til parkeringsdekning; kapasitet er iht erfaringsmessig bruk. 3. U-grad; krav 0,50, plan 0,95 iht ønsket fortetting. 4. Krav til byggehøyde; maks 3 etg, inntrukket 4.etg. for å få rasjonelt bygg, åpne opp for deler av fasade på eksisterende Midtfløy og frigi utearealer.


Publisert 30. november 2018, oppdatert 5. desember 2018.